• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Can Đảm Hướng Tới Tương Lai

 

LỜI GIỚI THIỆU

 

Theo Hiến pháp dòng Đa Minh số 396, vị Tổng quyền là người kế vị thánh Đa Minh và là nguyên lý thống nhất của Dòng: Vị Tổng quyền là người đứng đầu cao cấp riêng và trực tiếp của tất cả anh em các tu viện và các Tỉnh dòng, do hiệu lực của lời tuyên khấn mà mỗi thành viên hứa với người.

Trong nhiệm kỳ kéo dài 9 năm của mình (trước đây là 12 năm), vị Tổng quyền thường xuyên theo dõi, hướng dẫn và thúc đẩy để mỗi đơn vị, mỗi cá nhân thực thi sứ vụ của Dòng cách tốt nhất. Hiến pháp đã quy định là các vị Tổng quyền, trong nhiệm kỳ của mình “buộc phải đích thân hoặc cử các vị phụ tá, hay các vị khác kinh lý toàn Dòng ít là hai lần” (LCO số 398, §II) với mục đích gặp gỡ và trao đổi để nếp sống Đa Minh được thực thi. Dù Hiến pháp không quy định về các thư luân lưu, nhưng mỗi vị, tùy theo tình hình của Dòng, đều có những lá thư trình bày hiện trạng cũng như những suy tư về ơn gọi Đa Minh.

“Can đảm hướng tới tương lai” là một tổng hợp thư của các Bề trên Tổng quyền từ ngày Tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam được thành lập đến ngày kỷ niệm 50 năm. Ngoài bài giảng của cha Bề trên Tổng quyền Aniceto Fernández trong ngày lễ thành lập, tập sách này tổng hợp đa số các thư gửi toàn Dòng từ cha Bề trên Tổng quyền Vincent de Couesnongle đến cha Bruno Cadoré.

Tập sách này thu thập các thư luân lưu, hay những bài trực tiếp về Dòng, còn các bài viết hay phát biểu của các vị, xin dành cho một tập sách khác. Những thư này cho thấy mối quan tâm của các vị hữu trách với mọi thành phần trong Dòng, cũng như hoạt động của Dòng. Các lá thư này không chỉ hữu ích cho thời điểm được viết ra, nhưng còn cho những thế hệ kế tiếp.

Can đảm hướng tới tương lai là một phát biểu của cha Bề trên Tổng quyền Vincent de Couesnongle vào năm 1975, với ý nghĩa “trước tiên là có khả năng nhìn mọi sự theo một cái nhìn mới. Chúng ta thường có thói quen nhìn sự vật không phải như chúng hiện là, nhưng như những sự vật đã được xếp loại trước đó, một lần thay cho tất cả… Và ngay lập tức chúng ta tổ chức thế giới riêng của mình, tổ chức hệ thống các giá trị… Có lẽ chính cái nhìn như thế của chúng ta về thực tại chung quanh làm chúng ta già đi mau chóng. Và căn bệnh về mắt này xuất hiện trong mọi lứa tuổi.”

Tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam được thành lập cách nay 50 năm, đã hướng tới tương lai với lòng can đảm, xuyên qua những khó khăn của thời cuộc, xuyên qua những biến cố khác nhau cho đến ngày hôm nay. Các vị Bề trên Tổng quyền, cùng với các lá thư, đã đồng hành với Tỉnh dòng, đã giúp Tỉnh dòng phát triển.

Hôm nay, nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Tỉnh dòng, đọc lại những lá thư này sẽ giúp Tỉnh dòng tiếp tục hướng tới tương lai với lòng can đảm như thời gian đã qua.

Tập sách này thể hiện sự cộng tác tích cực của các anh em thuộc nhiều thế hệ, từ những anh em biên dịch vào thời điểm các lá thư được công bố, cho đến các anh em Triết I (2016-2017) của Học viện Đa Minh. Chính điều này cũng nói lên tính liên tục của Tỉnh dòng, và sự phát triển của Tỉnh dòng.

Xin cảm ơn tất cả anh em.

Giuse Nguyễn Cao Luật

và các anh em

 

*************************************************

 

MỤC LỤC

 

MỤC LỤC        5

BẢNG CHỮ VIẾT TẮT           8

LỜI GIỚI THIỆU        9

BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN ANICETO FERNÁNDEZ    11

Diễn từ ngày thành lập Tỉnh dòng Nữ Vương Các thánh Tử Đạo, Việt Nam, 18/03/196   13

BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN VINCENT DE COUESNONGLE     25

TIỂU MỤC       26

Can đảm hướng tới tương lai          27

Sứ điệp xã hội của thánh Gioan Maisan     44

Những chiều kích của nếp sống Đa Minh   51

Đón tiếp và đào tạo anh chị em trẻ trong các cộng đoàn tu trì   56

Việc tông đồ của kinh Mân côi         75

Việc quản trị của Anh Em Giảng Thuyết     81

Mời gọi lữ hành giảng thuyết           86

Ai là người Cuman của tôi?  95

Chiều kích chiêm niệm trong đời tu Đa Minh        100

BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN DAMIAN BYRNE   117

TIỂU MỤC       118

Thư kỷ niệm 750 năm thánh Đa Minh được tôn phong hiển thánh       121

Kinh Mân côi  126

Huấn luyện Tiền tập135

Giáo dân và sứ mệnh của Dòng       142

Thách đố của việc loan báo Tin mừng       150

Đời sống cộng đoàn  164

Tác vụ giảng thuyết  177

Lần bổ nhiệm đầu tiên         188

Cùng nhau thi hành sứ vụ    197

Vai trò của việc học trong Dòng      209

Đoàn kết trong cộng tác       220

Thư gửi các chị em đan sĩ    227

Việc đào tạo   250

BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN TIMOTHY RADCLIFFE     263

TIỂU MỤC       264

Dấn thân thi hành sứ vụ       267

Công viên kỷ Jura và bữa Tiệc ly     297

Hãy đi và giảng thuyết          315

Ơn gọi tu trì   324

Suối nguồn hy vọng  345

Tự do theo tinh thần Đa Minh và trách nhiệm      377

Lời hứa ban sự sống419

Kinh Mân côi  463

Con gấu và chị đan sĩ            479

Giai đoạn đào tạo sơ khởi    502

Thánh Catarina Siena, bổn mạng châu Âu534

Ngai Thiên Chúa        541

Ngợi khen, Chúc tụng, Giảng thuyết            562

Những công dân tương lai của vương quốc          584

Đời sống chiêm niệm                        609

Người Samari tốt lành          643

BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN CARLOS A. AZPIROZ COSTA       657

TIỂU MỤC       658

Loan báo Tin mừng trong dòng Giảng Thuyết      661

Tính lữ hành Đa Minh          671

Chúng ta hãy trung thành bước đi với

tình yêu đã có ngay từ lúc ban đầu717

Tu viện Santa Maria, Prouilhe, 800 năm lịch sử dòng Đa Minh   721

Thư về kinh Mân côi724

Thánh Đa Minh, nhà giảng thuyết ân sủng733

Tất cả anh em đều là anh em với nhau      737

Sứ vụ giảng thuyết    769

Sứ vụ rao truyền Phúc âm của họ rất gần với chúng ta:

Một ân sủng, hội Mân côi     784

Ý định của Thiên Chúa trong sự hiệp nhất của lý trí và tâm hồn            791

BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN BRUNO CADORÉ  799

TIỂU MỤC       800

Chị em Đa Minh và việc giảng thuyết          803

Ngợi khen, Chúc tụng, Giảng thuyết            811

Ngày gia đình Đa Minh         822

Đức Maria: Mẫu gương chiêm niệm và rao giảng Lời       824

Giáo dân Đa Minh với việc giảng thuyết     831

Thánh Đa Minh: Quản trị, linh đạo, và tự do          847

Từ “đề xuất” của Dòng đến

các dự phóng đời sống tông đồ tu viện      862

Nhà giảng thuyết của Lòng thương xót      888

Dòng Giảng Thuyết, hôm qua, hôm nay và ngày mai        892

Được sai đi loan báo Tin mừng       901

PHỤ LỤC         921

Hành khất trong xã hội tiêu thụ      922

Bài giảng của đức giáo hoàng Phanxicô,

bế mạc Năm thánh kỷ niệm 800 năm

thành lập Dòng đa minh       934

Nếu chị nhận ra…      937

Bảng mục lục phân tích chủ đề        942

Catechesis.Net