• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thông Điệp Mense Maio (Cầu Nguyện Cho Nền Hoà Bình) Của ĐGH Phaolô VI (Ngày 29-04-1965)

Tháng Năm dường như đã đến đây rồi, một tháng mà lòng đạo đức bình dân từ lâu đã dành dâng kính Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa.

 

Thông Điệp Pacem in Terris (Hòa Bình Trên Thế Giới) Của ĐGH Gioan XIII (Ngày 11-04-1963)

Hòa bình trên thế giới, tức nguồn ước vọng sâu xa của con người trong mọi thời đại, chỉ có thể xây đắp, kiện toàn,

Thông Điệp Marter et Magister (Hiền Mẫu Và Tôn Sư) Của ĐGH Gioan XXIII (Ngày 15-05-1961) - (1)

Đấng thành lập Giáo hội làm cột trụ và nền tảng vững chắc của chân lý cũng đã uỷ cho Giáo hội hai sứ vụ: trước là sinh sản,

Thông Điệp Marter et Magister (Hiền Mẫu Và Tôn Sư) Của ĐGH Gioan XXIII (Ngày 15-05-1961) - (2)

Lịch sử tiến triển không ngừng, người ta mỗi ngày một thấy rõ luật công bằng và nhân đạo, không những cần chấn hưng, giữa chủ nhân và công nhân

Thông Điệp Haurietis Aquas In Gaudio (Sẽ Hoan Vui Múc Nước) Của ĐGH Pi-ô XII (Ngày 15-05-1956)

Giáo Hội hằng đánh giá rất cao việc Tôn Thờ Trái Tim Chúa Giêsu, và quảng bá khắp nơi, cổ võ bằng nhiều cách,

Catechesis.Net