• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Ga 3,13-17: Chính Nơi Thập Giá, Thiên Chúa Nói Với Chúng Ta Mọi Sự

Chỉ TM IV nói đến Nicôđêmô, một  thành viên quan trọng trong Phái Pharisêu - rất có thể cũng là một  thành viên của Thượng Hội Đồng

 

Ga 6,51-58: Sự Sống Phát Xuất Từ Việc Trao Ban Sự Sống

Đoạn văn này nằm trong Phần I của TM IV (“Sách các Dấu lạ”, ch. 2–12) và thuộc bài diễn từ “Bánh trường sinh” (6,1-71).

Ga 11,1-45: Thầy Là Sự Sống Lại Và Là Sự Sống

Tất cả mọi người trong câu chuyện đều chứng tỏ họ thiếu đức tin cách nào đó. Nay “có nhiều kẻ đã tin vào Người” (câu 45). Trọng tâm của đức tin, cũng như lâu nay, là tương quan của Đức Giêsu với Chúa Cha. Loài người phải tin rằng Chúa Cha đã sai phái Đức Giêsu và đàng sau tất cả những gì Đức Giêsu thực hiện và nhận là của mình, chính là Chúa Cha.

Ga 3,16-18: Một Tình Yêu Không Thể Tin Được

Khởi đầu các dấu lạ tại Cana miền Galilê: biến nước thành rượu (c. 12 là câu chuyển tiếp [nói về thời gian và không gian]sang đoạn sau).

Nhị Nguyên Trong Tin Mừng Gioan

Tác giả Tin Mừng Gio-an dùng nhiều đề tài và ngôn ngữ nhị nguyên. Đó là những cặp từ ngữ đối lập hay tương phản nhau.

Ga 20,19-23: Hãy Nhận Lấy Thánh Thần

Trong tình trạng tranh tối tranh sáng lúc bình minh, Maria Mácđala đi đến mộ Đức Giêsu và thấy mộ đã được mở và trống không.

Những Đặc Điểm Của “Thế Gian Thù Ghét” Và “Những Kẻ Chống Đối Đức Giêsu” Trong Tin Mừng Gioan

“Thế gian thù ghét” không phải là “thế gian nhân loại,” cũng không phải là “thế gian chưa tin.” Thế gian thù ghét là một nhóm nhỏ thuộc về thế gian chưa tin

Ga 14,15-21: Tuân Giữ Các Điều Răn Của Thầy

Các môn đệ cảm thấy đau lòng bởi cuộc chia ly. Các ông tự hỏi là làm thế nào các ông có thể tiếp tục sống với Đức Giêsu nếu Người ra đi.

Thế Gian (Kosmos) Trong Tin Mừng Gioan

Cách dùng từ “thế gian” (kosmos) trong Tin Mừng Gio-an có thể gây ngộ nhận. Chẳng hạn, Đức Giê-su nói ở 3,16

Ga 14,1-12: Sự Hiệp Thông Bền Vững

Việc Đức Giêsu ra đi không phải là một sự xa cách vĩnh viễn, nhưng nhằm đưa họ đến chỗ kết hợp muôn đời với Người.

“Ngày” Và “Đêm” Trong Tin Mừng Gioan

Sách Tin Mừng mời gọi độc giả tôn trọng biến cố lịch sử: Đấng ban sự sống đã chết trên thập giá.

Ga 10,1-10: "Ta Là Cửa Ràn Chiên"

Bản văn “Đức Giêsu là cửa và vị Mục tử nhân lành”, là bài diễn từ cuối cùng của Đức Giêsu trong thời gian hoạt động công khai; bài này triển khai một đề tài đã được nêu lên ở Chương 9: Đức Giêsu, chứ không phải là các nhà lãnh đạo Do Thái giáo, mới là vị Mục tử đích thật, vị lãnh đạo của Dân Thiên Chúa.

Biểu Tượng “Ánh Sáng” Trong Tin Mừng Gioan Dùng Để Làm Gì?

Tin Mừng Gio-an đồng hoá ba nhân vật với ánh sáng: Logos (Lời), Đức Giê-su và Gio-an Tẩy Giả.

Ga 20, 19-31: Bình An Cho Anh Em

Trong tình trạng tranh tối tranh sáng lúc bình minh, Maria Mácđala đi đến mộ Đức Giêsu và thấy mộ đã được mở và trống không.

Ánh Sáng Và Bóng Tối Trong Tin Mừng Gioan

Cặp từ đối lập “ánh sáng” và “bóng tối” có thể là đề tài quan trọng của Tin Mừng Gio-an. Tương phản này được trình bày như thế nào và xuất hiện ở đâu trong sách Tin Mừng?

Ga 18,1 - 19,42: Cuộc Thương Khó Đức Giêsu Theo Tin Mừng Gioan

Cũng là một phần trong các sách Tin Mừng, nhưng người đọc không công bố theo công thức hàng ngày

Catechesis.Net