• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thông Điệp Evangelium Vitae (Tin Mừng Về Sự Sống) Của ĐGH Gioan Phaolô II (Ngày 25-03-1995) - (2)

Giới luật của Thiên Chúa không bao giờ tách rời khỏi tình yêu của Thiên Chúa: Nó luôn luôn là một ơn ban vì sự tăng trưởng và vì niềm vui của con người.

 

Thông Điệp Evangelium Vitae (Tin Mừng Về Sự Sống) Của ĐGH Gioan Phaolô II (Ngày 25-03-1995) - (1)

Chiều sâu của ơn gọi siêu nhiên này tiết lộ sự cao cả của giá trị sự sống con người, ngay từ giai đoạn trần thế.

Thông Điệp Sollicitudo Rei Socialis (Quan Tâm Đến Vấn Đề Xã Hội) Của ĐGH Gioan Phaolô II (Ngày 30-12-1987)

Giáo hội vẫn luôn luôn bày tỏ mối quan tâm tới vấn đề xã hội, nghĩa là những gì nhằm thực hiện một sự phát triển đích thực của con người và của xã hội, sao cho con người được kính trọng và thăng tiến trong mọi chiều kích.

Thông Điệp Veritatis Splendor (Ánh Rạng Ngời Chân Lý) Của ĐGH Gioan Phaolô II (Ngày 06-08-1993) – (3)

Theo đức tin Kitô giáo và theo học thuyết của Giáo Hội, “chỉ có tự do tuân phục Chân Lý mới dẫn con người tới sự thiện đích thực của con người. Sự thiện của con người, đó là ở trong chân lý và là làm theo Chân Lý” (136).

Thông Điệp Laborem Exercens (Lao Động Của Con Người) Của ĐGH Gioan Phaolô II (Ngày 14-09-1981)

Chính nhờ lao động mà con người kiếm ra được lương thực hằng ngày và đóng góp vào sự tiến bộ liên tục của khoa học kỹ thuật và nhất là làm cho cộng đồng xã hội anh em của mình luôn luôn thăng tiến về văn hóa và đạo đức.

Thông Điệp Veritatis Splendor (Ánh Rạng Ngời Chân Lý) Của ĐGH Gioan Phaolô II (Ngày 06-08-1993) – (2)

Luôn được ánh sáng của Đức Kitô là vị “Thầy tốt lành” soi dẫn, công cuộc tư duy luân lý của Giáo Hội cũng đã diễn ra dưới dạng chuyên biệt của khoa học thần học gọi là “thần học luân lý”,

Thông Điệp Dives in Misericordia (Thiên Chúa Giàu Lòng Thương Xót) Của ĐGH Gioan Phaolô II (Ngày 30-11-1980)

“Thiên Chúa giàu lòng thương xót” là Đấng mà Đức Giêsu Kitô đã mạc khải cho chúng ta biết là Cha: Chính Người là Con Thiên Chúa đã tỏ lộ và cho chúng ta biết Cha nơi chính bản thân mình.

Thông Điệp Veritatis Splendor (Ánh Rạng Ngời Chân Lý) Của ĐGH Gioan Phaolô II (Ngày 06-08-1993) – (1)

Được mời gọi hưởng ơn cứu độ nhờ đức tin vào Chúa Giêsu Kitô, “Ánh sáng đích thực chiếu soi mọi người” (Ga 1,9), loài người trở thành “ánh sáng trong Chúa” và “con cái sự sáng” (Ep 5,8)

Thông Điệp Redemtor Hominis (Đấng Cứu Độ Con Người) Của ĐGH Gioan Phaolô II (Ngày 04-03-1979)

Nhờ sự Nhập Thể, Thiên Chúa đã ban cho đời sống con người cái kích thước mà Ngài vốn đã muốn ban cho con người ngay từ giây phút đầu tiên

Thông Điệp Centesimus Annus (Bách Chu Niên) Của ĐGH Gioan Phaolô II (Ngày 01-05-1991) – (2)

Trong thông điệp RN, Đức Lêô XIII đã xác quyết mạnh mẽ về tính chất tự nhiên của quyền tư hữu, chống lại chủ nghĩa xã hội thời đó, và Người dựa trên nhiều lý chứng khác nhau

Thông Điệp Humanae Vitae (Sự Sống Con Người) Của ĐGH Phaolô VI (Ngày 25-07-1968)

Nhiệm vụ lưu truyền đời sống là một nhiệm vụ trọng đại của đôi phối ngẫu, một nhiệm vụ khiến họ trở nên những người tự động tham dự vào trách nhiệm tạo dựng của Ðấng Tạo Hóa

Thông Điệp Centesimus Annus (Bách Chu Niên) Của ĐGH Gioan Phaolô II (Ngày 01-05-1991) – (1)

Trong thông điệp mới này, Giáo hội không chỉ trình bày vấn đề ấy cho lương tâm của toàn thể nhân loại, nhưng còn đưa ra một đề nghị nhằm đạt tới những giải pháp tương xứng. Đó là lặp lại lời yêu cầu phải có công bình xã hội

Thông Điệp Populorum Progressio (Phát Triển Các Dân Tộc) Của ĐGH Phaolô VI (Ngày 26-03-1967)

Thông điệp “Phát triển các dân tộc” (Populorum progessio) của Đức Phaolô VI xuất hiện trong dịp lễ Phục Sinh năm 1967 (26/03) để mang đến ánh sáng của Tin Mừng và của sự Phục sinh cho các vấn đề xã hội của thời đại.

Thông Điệp Redemptoris Missio (Sứ Vụ Đấng Cứu Thế) Của ĐGH Gioan Phaolô II (Ngày 07-12-1990) - (2)

"Hoạt động truyền giáo của Giáo Hội không gì khác và không gì hơn là việc bộc lộ hay là việc tỏ hiện dự án của Thiên Chúa, cùng với việc làm hoàn tất dự án này trên thế giới cũng như trong lịch sử

Thông Điệp Mense Maio (Cầu Nguyện Cho Nền Hoà Bình) Của ĐGH Phaolô VI (Ngày 29-04-1965)

Tháng Năm dường như đã đến đây rồi, một tháng mà lòng đạo đức bình dân từ lâu đã dành dâng kính Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa.

Thông Điệp Redemptoris Missio (Sứ Vụ Đấng Cứu Thế) Của ĐGH Gioan Phaolô II (Ngày 07-12-1990) - (1)

Thông điệp Redemptoris Missio (Sứ vụ Đấng Cứu Thế) được ban hành ngày 7.12.1990, kỷ niệm 25 năm Sắc lệnh Truyền giáo (Ad Gentes), 7.12.1965, của Công Đồng Vaticanô II.

Catechesis.Net