• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tông Hiến Kho Tàng Đức Tin (Fidei Depositum) Của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II 11-10-1992

Đức Gioan XXIII đã ủy thác cho Công Đồng nhiệm vụ chính yếu là gìn giữ và giải thích tốt hơn nữa kho tàng quý báu của đạo lý Kitô giáo, để ý nghĩa kho tàng ấy được sáng tỏ hơn cho các Kitô hữu cũng như mọi người thiện chí.

 
Catechesis.Net