• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thông Điệp Aquadragesio Anno (Tứ Thập Niên) Của ĐGH Pi-ô XI (Ngày 15-5-1931)

Được thiết đặt như một cột mốc lớn thứ hai về giáo huấn hiện đại của Giáo hoàng về vấn đề xã hội, thông điệp kỷ niệm bốn mươi năm thông điệp Tân Sự (ngày 15-5-1931)

 

Thông Điệp Rerum Novarum (Tân Sự) Của ĐGH Lê-ô XIII (Ngày 15-05-1891)

Sau một thế kỷ xuất hiện kể từ ngày 15.05.1891, thông điệp Tân Sự của Ðức Lêô XIII về  hoàn cảnh của giới công nhân được coi như một giáo huấn nguyên thuỷ về xã hội của Giáo Hội.

Catechesis.Net