• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Cấu Trúc Siêu Hình Của Hữu Thể: Bản Thể Và Phụ Thể

Trong số những cách thức hiện hữu, chúng ta nhận thấy có bản thể và nhiều phụ thể, những thứ đó kiến tạo nên những cách thức hiện hữu nền tảng của mọi thụ tạo.

 

Nguyên Lý Bất Mâu Thuẫn Trong Siêu Hình Học

Cũng như hữu thể là khái niệm đầu tiên của trí năng chúng ta, được hàm chứa trong bất cứ khái niệm nào, thì cũng có một phán đoán đương nhiên là đầu tiên, và được giả thiết bởi mọi phán đoán khác.

Ý Niệm Về Hữu Thể

Tiếng Pháp dùng từ Étre. Étre vừa là động từ vừa là danh từ. Là động từ, Étre chỉ sự hiện hữu, tương đương với exister. Dieu est = Dieu existe = Thiên Chúa hiện hữu. Là danh từ, Étre chỉ một bản chất hiện có sự hiện hữu, tức là một cái gì đó, một hữu thể. Dieu est l’Étre suprême : Thiên Chúa là hữu thể tối cao.

Hữu Thể - Khởi Điểm Của Siêu Hình Học

Trước khi đề cập đến những chủ đề khác, chúng ta cần có một cái nhìn khái quát sơ khởi về một số khái niệm siêu hình nền tảng, như hữu thể, việc hiện hữu, yếu tính, tồn tại

Siêu Hình Học Là Gì ?

Khoa học và Triết học là hai ngành biệt lập, có đối tượng và phương pháp riêng. Bộ môn khoa học với các ngành như vật lý, sinh vật, địa chất… nhằm nghiên cứu những sự kiện (faits) và khám phá ra những định luật (lois) chi phối các sự kiện ấy.

Bản Chất Siêu Hình Học

Con người luôn ngạc nhiên về nguồn gốc vũ trụ. Con người làm việc liên tục, đi tìm một sự giải thích về vũ trụ – một thứ giải thích gọi được là tối hậu và phổ quát, hoặc bao trùm tất cả.

Hữu Thể Học: Khoa Học Và Triết Học

Triết học không là gì khác ngoài khát vọng hiểu và nắm bắt tường tận thực tại. Khát vọng này không dễ được thoả đáng, vì ở đâu có vấn đề hiểu, nắm bắt thì ở đó có sự hiểu sai lệch

Catechesis.Net