• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Diễn Văn Trong Lễ Tốt Nghiệp Của Cha Khoa Trưởng Phân Khoa Thần Học Rodel E. Aligan, O.P. - 2017

COMMENCEMENT ADDRESS TO THE GRADUATING

STUDENT DOMINICAN HOUSE OF STUDIES

(BÀI PHÁT BIỂU KHAI MẠC LỄ TỐT NGHIỆP TẠI TRUNG TÂM HỌC VẤN ĐAMINH)

***

Cha Fr. Rodel Aligan, O.P., Khoa trưởng Phân khoa Thần Học Đại Học UST

***

 

Xin chao! Chuc mung nam moi!

Xin chào! Chúc mừng năm mới!

It is always a great pleasure to be back after a year of absence especially when once again we are facing the New Year with hope, and hope is very much evident with the graduation of the students we have this morning.

Cứ mỗi lần có dịp trở lại đây sau một năm xa cách thì lòng tôi lại tràn ngập một niềm vui, nhất là khi chúng ta lại một lần nữa đang đón chào Năm Mới chứa chan niềm hy vọng; và niềm hy vọng ấy đang hiển hiện trước mắt chúng ta trong buổi lễ tốt nghiệp của các bạn sinh viên sáng nay.

In this 800 Year Jubilee of the Order of Preachers we face the world with hope and God’s continuing mercy and we would like to share to the world that we are Preachers of Mercy.

Trong dịp Năm Thánh mừng 800 năm Dòng Anh Em Giảng Thuyết, chúng ta đang đứng trước thế giới với niềm hy vọng và lòng thương xót liên lỉ của Thiên Chúa; và chúng ta muốn thông tri cho thế giới biết rằng chúng ta là những người giảng thuyết của Lòng Thương Xót.

Why preach mercy to the world of today?

Tại sao cần rao giảng về lòng thương xót cho thế giới ngày nay?

It is because it is the best answer and response to the challenge of the world today.

Vì đây chính là câu trả lời thích đáng nhất cho những thách đố của thế giới ngày nay.

We live in a world that challenges us to address the plight of millennials and of the postmodern age.

Chúng ta đang sống trong một thế giới đặt chúng ta trước sự thách đố là phải trả lời thế nào cho vấn nạn của những thế hệ giao thời giữa hai thiên niên kỷ cũng như của thời hậu hiện đại.

The MILLENNIALS generally refers to the generation of people born between the 1980s and even up to the present. They can be called Generation Y and Generation Z. Generation Y people are more civically and politically disengaged, more focused on materialistic values, and less concerned about helping larger communities. The trend is more emphasis on extrinsic values such as money, fame, and image and less emphasis on extrinsic values such as self-acceptance, group affiliation and community. On a positive note, they are regarded as being more open-minded, more supportive of gay rights and equal rights for minorities.

Những thế hệ giao thời giữa hai thiên niên kỷ thường được hiểu về những thế hệ được sinh ra giữa những thập niên 80 của thế kỷ trước cho đến thời điểm hiện tại. Họ còn được gọi là Thế hệ Y và thế hệ Z. Thế hệ Y thường không mấy quan tâm đến sinh hoạt xã hội và chính trị, họ chú trọng nhiều hơn đến những giá trị vật chất và ít lưu tâm đến việc cống hiến cho những cộng đồng lớn hơn. Họ có xu hướng coi trọng những giá trị ngoại tại chẳng hạn như tiền bạc, danh vọng và hình ảnh về bản thân, mà lại ít lưu ý đến những giá trị ngoại tại khác như sự chấp nhận chính mình, sự gắn kết với đoàn hội và cộng đồng. Về mặt tích cực, họ được coi là những người có đầu óc cởi mở hơn, ủng hộ quyền lợi của những người đồng tính và quyền bình đẳng cho các nhóm thiểu số.

They exude confidence, self-expressive, liberal, upbeat and receptive to new ideas and ways of living.

Những người này tỏ ra rất tự tin, thích tự thể hiện, sống phóng khoáng, vui tươi, và cởi mở với những ý tưởng cũng như lối sống mới.

On the other hand, the Generation Z people are characterized by their widespread usage of the internet from a young age. Members of Generation Z are typically thought of as being comfortable with technology, and interacting on social media websites for a significant portion of their socializing. Obtaining a
college degree is necessary for achieving career goals. In America, most Generation Z members supported Trump more than Clinton. They are fiscally conservative yet more money oriented, more entrepreneurial and pragmatic in their outlook in life.

Về phần thế hệ Z, họ là những người sử dụng Internet rất thành thạo từ thuở bé. Nét tiêu biểu của những người thuộc về thế hệ Z này là họ rất sành điệu về công nghệ, và họ thường sử dụng các trang mạng xã hội để thực hiện phần lớn các tương giao xã hội. Đối với họ, muốn tiến thân trên đường sự nghiệp thì phải có trong tay một tấm bằng đại học. Ở Hoa Kỳ, hầu hết những người thuộc thế hệ Z đã ủng hộ ông Trump nhiều hơn bà Clinton. Họ có lập trường bảo thủ về hệ thống thuế khóa, nhưng lại thiên về chuyện làm ăn, mở doanh nghiệp và có đầu óc thực tiễn hơn về nhân sinh quan.

The second challenge is POSTMODERNISM sweeping over Europe and America and now even in Asia. The biggest change is the definition of truth. Truth is a useless quest. Truth is relative. It cannot be discovered at all neither through reason or tradition.

Thách đố thứ hai là thuyết hậu hiện đại, một chủ thuyết phổ biến ở Châu Âu và Châu Mỹ, và nay đã lan sang đến cả Châu Á. Sự thay đổi lớn nhất của thuyết này là định nghĩa về chân lý. Chân lý là một sự truy tầm phí công. Chân lý chỉ là điều tương đối. Chẳng thể nào khám phá được chân lý, dù là bằng lý trí hay truyền thống.

Religion is private thing. Authority of the Church should not be believed. If it is true for you that’s fine. Don’t make it true for anyone else. There’s a whole new morality. The only thing counted as wrong is for anyone to say someone else is wrong. Having strong views on anything is considered intolerant. There is no concept of sin. Evangelization and preaching is a dangerous business. To convince people about Jesus is anti-social and narrow-minded.

Tôn giáo là chuyện riêng tư. Cũng chẳng nên tin vào thẩm quyền của Giáo Hội. Miễn sao bạn thấy đúng là được. Cũng đừng bắt người khác phải nhận điều gì là đúng. Đây quả là một quan niệm luân lý hoàn toàn mới. Chỉ có một điều sai lầm duy nhất mà thôi, đó là khi bạn bảo một ai đó là sai lầm. Thể hiện quan điểm dứt khoát về một điều gì đó thì bị coi là thái độ bất bao dung. Không có ý niệm về tội. Loan báo Tin Mừng và giảng thuyết là một việc làm nguy hiểm. Thuyết phục người khác tin vào Đức Giêsu là phản xã hội và thiển cận.

A clear example of postmodern thinking is when a child is asked: “Are you good this coming new year?” His answer will be “depends on what you mean by good”. Or “65% of my friends say I’m good”. Better still “it is a private matter”.

Một thí dụ điển hình về lối suy nghĩ hậu hiện đại thể hiện trong câu trả lời của một đứa trẻ khi người ta hỏi nó: “Năm mới này cháu sẽ sống ngoan chứ?”. Cậu bé sẽ trả lời: “Cái đó còn tùy theo bác hiểu ngoan là như thế nào”. Hoặc nó sẽ nói: “65% bạn bè của cháu nói cháu ngoan”. Và cũng có thể là một câu trả lời khá hơn: “Đây là chuyện riêng của cháu”.

Yet there is a bottom line and common response for these challenges of the millennials and postmodernisms: they do not deny relationships. Only relationships matter and are real. Building authentic relationships matter much and are desired.

Tuy nhiên có một nhân tố quyết định và gợi lên câu trả lời chung cho những thách đố của những thế hệ giao thời giữa hai thiên niên kỷ cũng như của thời hậu hiện đại: đó là họ không chối bỏ các mối tương quan. Chỉ có các tương quan mới được coi trọng và là cái có thực. Xây dựng các mối tương quan đích thực mới là điều phải bận tâm và được người ta mong muốn.

The call to be preachers of mercy in this 800th Jubilee of the Dominicans then is a call for authentic relationship with Jesus and our fellowmen. It is only in authentic Christian experience that Christ is felt and realized according to Edward Schillbeeckx, O.P.

Như vậy, lời mời gọi trở thành những nhà giảng thuyết về lòng thương xót trong Năm Thánh mừng 800 năm Dòng Đaminh cũng chính là lời mời gọi tạo lập một mối tương quan đích thực với Đức Giêsu cũng như với anh chị em đồng loại. Theo thần học gia Edward Schillebeeckx, O.P., chỉ trong kinh nghiệm Kitô giáo đích thực thì Đức Kitô mới được nếm cảm và nhận biết.

Many believe that to solve the problem of the world we must work for justice. But St. Thomas Aquinas says, “Justice without mercy is cruelty yet mercy without justice is meaningless”. The Christian quest for the kingdom of God in this world is to seek not only justice but its fullness in mercy because God is love.

Nhiều người tin rằng để giải quyết vấn nạn của thế giới, chúng ta phải nỗ lực kiến tạo sự công bình. Nhưng thánh Tôma Aquinô đã từng nói: “Sự công bình mà không có lòng thương xót là sự nhẫn tâm; thế còn lòng thương xót mà không có sự công bình thì vô nghĩa”. Đối với Kitô giáo, công cuộc tìm kiếm vương quốc Thiên Chúa trong thế giới này, đó không chỉ là tìm kiếm sự công bình mà thôi nhưng là tìm kiếm một sự công bình được triển nở sung mãn trong lòng trắc ẩn bởi lẽ Thiên Chúa là tình yêu.

These will be the challenges for us Christians, especially you graduating students as you face your future ministry in and out of this country. You’ll be faced with new cultures, new ideologies, new trends and methodologies, paradigm shifts and whatever the future holds.

Đấy sẽ là những thách đố cho người Kitô hữu chúng ta, cách riêng cho các bạn sinh viên tốt nghiệp khi phải đối diện với sứ vụ tương lai trong và ngoài nước. Các bạn sẽ phải đối diện với những nền văn hóa mới, những ý thức hệ mới, những xu hướng và phương pháp luận mới, những sự chuyển đổi về mô hình, và còn biết bao thứ khác đang nằm ở phía trước.

But I am confident this institution has prepared you well. So, go out and preach the Good News of Salvation!

Thế nhưng tôi tin tưởng rằng ngôi trường này đã chuẩn bị tốt cho các bạn. Vì vậy, hãy ra đi và rao giảng Tin Mừng Cứu độ!

May Mary the Queen of Martyrs always intercede for us.

Nguyện xin Đức Maria Nữ Vương các Thánh Tử Đạo luôn cầu bầu cho chúng ta!

 

Student Dominican house of studies, Viet Nam, 14 Jan 2017,

Fr. Rodel Aligan, O.P.

Dean of the Faculty of Theology,

the University of Santo Tomas, in Manila, Philippines.

 

 

 

 

Catechesis.Net