• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Ga 10,1-10: "Ta Là Cửa Ràn Chiên"

Bản văn “Đức Giêsu là cửa và vị Mục tử nhân lành”, là bài diễn từ cuối cùng của Đức Giêsu trong thời gian hoạt động công khai; bài này triển khai một đề tài đã được nêu lên ở Chương 9: Đức Giêsu, chứ không phải là các nhà lãnh đạo Do Thái giáo, mới là vị Mục tử đích thật, vị lãnh đạo của Dân Thiên Chúa.

 

Ga 20, 19-31: Bình An Cho Anh Em

Trong tình trạng tranh tối tranh sáng lúc bình minh, Maria Mácđala đi đến mộ Đức Giêsu và thấy mộ đã được mở và trống không.

Ánh Sáng Và Bóng Tối Trong Tin Mừng Gioan

Cặp từ đối lập “ánh sáng” và “bóng tối” có thể là đề tài quan trọng của Tin Mừng Gio-an. Tương phản này được trình bày như thế nào và xuất hiện ở đâu trong sách Tin Mừng?

Ga 18,1 - 19,42: Cuộc Thương Khó Đức Giêsu Theo Tin Mừng Gioan

Cũng là một phần trong các sách Tin Mừng, nhưng người đọc không công bố theo công thức hàng ngày

“Gioan Tẩy Giả” Phải Hay Không Phải “Êlia” Giữa Hai Ga 1, 21 Và Mt 17, 13

Gio-an Tẩy Giả trong Tin Mừng Nhất Lãm không tự cho mình là ngôn sứ Ê-li-a, còn trong Tin Mừng Gio-an, Gio-an Tẩy Giả khẳng định ông không phải là Ê-li-a.

Ga 11,1-45: Thầy Là Sự Sống Lại Và Là Sự Sống

Tất cả mọi người trong câu chuyện đều chứng tỏ họ thiếu đức tin cách nào đó. Nay “có nhiều kẻ đã tin vào Người” (câu 45). Trọng tâm của đức tin, cũng như lâu nay, là tương quan của Đức Giêsu với Chúa Cha. Loài người phải tin rằng Chúa Cha đã sai phái Đức Giêsu và đàng sau tất cả những gì Đức Giêsu thực hiện và nhận là của mình, chính là Chúa Cha.

Ga 4, 44: “Ngôn Sứ Không Có Thế Giá Tại Quê Hương Mình”

Đức Giê-su nói: “Ngôn sứ không có thế giá tại quê hương mình”, nhưng ở 4,45a, Đức Giê-su lại được tiếp đón tại Ga-li-lê.

Nhị Nguyên Trong Tin Mừng Gioan

Tác giả Tin Mừng Gio-an dùng nhiều đề tài và ngôn ngữ nhị nguyên. Đó là những cặp từ ngữ đối lập hay tương phản nhau.

“Lời Chứng” Và “Làm Chứng” Của Đức Giêsu Và Của Chúa Cha Trong Tin Mừng Gioan

Đức Giê-su giải thích nhưng Ni-cô-đê-mô vẫn chưa hiểu, ông ấy nói với Đức Giê-su: “Làm sao những điều ấy có thể xảy ra được?” (3,9)

Những Đặc Điểm Của “Thế Gian Thù Ghét” Và “Những Kẻ Chống Đối Đức Giêsu” Trong Tin Mừng Gioan

“Thế gian thù ghét” không phải là “thế gian nhân loại,” cũng không phải là “thế gian chưa tin.” Thế gian thù ghét là một nhóm nhỏ thuộc về thế gian chưa tin

Ga 19,35; 21,24: Lời Chứng Của Môn Đệ Đức Giêsu Yêu Mến Trong Tin Mừng Gioan

“Lời chứng” và hành động “làm chứng” của người môn đệ Đức Giê-su yêu mến được nói tới ở 19,35, câu này thuộc tiểu đoạn 6 (19,31-37) trên đây.

Thế Gian (Kosmos) Trong Tin Mừng Gioan

Cách dùng từ “thế gian” (kosmos) trong Tin Mừng Gio-an có thể gây ngộ nhận. Chẳng hạn, Đức Giê-su nói ở 3,16

“Lời Chứng” Và “Làm Chứng” Của Gioan Tẩy Giả Trong Tin Mừng Gioan

Nội dung “lời chứng” và việc “làm chứng” của Gio-an là mặc khải quan trọng về Đức Giê-su. Nhờ đó độc giả biết phần nào về Đức Giê-su: Người là ai?

“Ngày” Và “Đêm” Trong Tin Mừng Gioan

Sách Tin Mừng mời gọi độc giả tôn trọng biến cố lịch sử: Đấng ban sự sống đã chết trên thập giá.

Ga 1, 6-8.19-28: Làm Chứng Về Ánh Sáng Và Giới Thiệu Đức Giêsu Cho Mọi Người

Nhân vật chính của đoạn Tin Mừng (Ga 1,6-8.19-28) là Gio-an Tẩy Giả, đoạn văn nói về vai trò và sứ vụ của ông trước khi Đức Giê-su xuất hiện rao giảng công khai.

Biểu Tượng “Ánh Sáng” Trong Tin Mừng Gioan Dùng Để Làm Gì?

Tin Mừng Gio-an đồng hoá ba nhân vật với ánh sáng: Logos (Lời), Đức Giê-su và Gio-an Tẩy Giả.

Catechesis.Net