• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Bốn Môn Đệ Vô Danh Trong Tin Mừng Gioan

“Vô danh” (anonymous)ở đây hiểu theo nghĩa “không biết tên riêng”. Theo bản văn Tin Mừng Gio-an hiện nay, độc giả không biết tên riêng của một số môn đệ Đức Giê-su.

 
Catechesis.Net