• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Mở Ra Những Biên Cương Thần Học Á Châu

Là những Kitô hữu Á Châu, có lẽ mỗi chúng ta đều khát khao kiếm tìm một cách thức riêng, một thần học riêng mang đặm nét Á Châu để trình bày sự quan phòng của Thiên Chúa cho những con người Á Châu

 

Thần Học Tại Á Châu

Nói đến thần học Á Châu, chúng ta đừng vội nghĩ ngay đến bộ Tổng Luận Thần Học như của Thánh Tô-ma A-qui-nô, viết trong nhãn giới Á Châu.

Các Ưu Phẩm Của Thiên Chúa Theo Thánh Tôma Aquinô

Trong Summa Theologica, sau khi đã chứng minh Thiên Chúa thực hữu qua Ngũ Đạo, thánh Tôma cho thấy Ngũ Đạo của ngài tuy khởi đi từ những phương thức khác nhau nhưng đều hồi quy về một đích điểm, một chóp đỉnh là Hữu Thể Tuyệt Đối. Qua Ngũ Đạo, thánh Tôma chẳng những chứng minh sự hiện hữu của Thiên Chúa mà còn đã cho chúng ta tìm hiểu yếu tính của Thiên Chúa qua các ưu phẩm của Người.

Những Chuyển Biến Của Thần Học Sau Công Đồng Vatican II

Sau Công đồng, các sách giáo khoa về thần học đã được viết lại, không những nhằm tiếp nhận đạo lý của Va-ti-ca-nô II, nhưng nhất là đẩy mạnh những đường hướng mà Công đồng đã mở.

Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi Trong Lịch Sử Giáo Hội

Tân Ước đã cho chúng ta vài dữ kiện về mạc khải mầu nhiệm Thiên Chúa. Đức Giê-su đã gọi Thiên Chúa của các tổ phụ, Thiên Chúa của Mô-sê là Cha.

Kinh Nghiệm Tôn Giáo Và Mặc Khải Kitô Giáo

Lịch sử của dân Do Thái hay Cựu ước là ‘tiền thân’ của sự thành toàn mạc khải với công cuộc cứu độ mà Thiên Chúa thực hiện nơi Đức Giêsu Ngôi Lời nhập thể.

Tam Vị Trong Summa Theologiae

Theo tác giả Gilles Emery, để trình bày về mầu nhiệm “Thiên Chúa Nhất Thể Tam Vị” này, thánh Thomas trước hết tìm hiểu về các phát xuất và sự thực hữu của các phát xuất nơi Thiên Chúa.

Mạc Khải Và Dấu Lạ (Révélation et Miracle)

Để đức tin và lý trí có thể hòa hợp với nhau cùng với sự trợ lực bên trong của Chúa Thánh Thần, Thiên Chúa đã muốn dùng những bằng chứng ngoại tại của mạc khải tức là những biến cố thiên linh

Thiên Chúa Ba Ngôi Trong Việc Đào Tạo Ơn Gọi Linh Mục Và Thánh Hiến

“Đồng hành với một tín hữu, huấn luyện một tín hữu là một hành động chỉ có Chúa Ba Ngôi mới thực hiện… Chúa Cha giáo dục, Chúa Con huấn luyện và Chúa Thánh Thần đồng hành”

Mạc Khải Và Việc Nhập Thể

Thần học hiện đại có khuynh hướng nhấn mạnh đến mối liên hệ chặt chẽ giữa mạc khải và con người Chúa Kitô. Chúa Kitô là tất cả mạc khải, là trung tâm của toàn thể lịch sử mạc khải.

Những Biến Chuyển Trong Thần Học Chúa Ba Ngôi Sau Công Đồng Vaticanô II

Trong những thập niên vừa qua, thần học Ba Ngôi đã trở thành đối tượng nghiên cứu và là mối quan tâm mới mẻ của rất nhiều tác giả. Giới học giả trẻ hôm nay vẫn không ngừng tổ chức những cuộc hội thảo để học hỏi,

Mạc Khải Và Đức Tin

Ý niệm mạc khải tự bản chất là tương quan: mạc khải luôn luôn xảy ra trong tương quan với một cá nhân hay một cộng đoàn.

Lịch Sử Hình Thành Thần Học Thiên Chúa Ba Ngôi

“Ðức tin công giáo hệ tại điều này: thờ kính Một Chúa Ba Ngôi và Ba Ngôi Một Chúa mà không lẫn lộn giữa các Ngôi Vị, không chia cắt bản thể

Thần Học Về Mặc Khải

Một trong những đề tài quan trọng nhất của Thần học nền tảng đó là mạc khải (=MK). Có nhiều đường lối để trình này MK

Khái Quát Lịch Sử Tín Điều Thiên Chúa Tam Vị Nhất Thể

Mầu nhiệm này đề cập đến chính Thiên Chúa, nhất thể tam vị : Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Giáo lý về Ba Ngôi Thiên Chúa được phát sinh và tăng trưởng như một suy tư về mầu nhiệm của Thiên Chúa

Mặc Khải Của Thiên Chúa Trong Hiến Chế Dei Verbum

Hiến Chế Tín Lý về Mặc Khải là một trong những văn kiện nền tảng quan trọng nhất và được bàn cãi sôi nổi nhất trong Công Đồng Vaticanô II. Văn kiện này bắt đầu được đưa ra vào tháng 12/7/1962

Catechesis.Net