• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Luân Lý Theo Tinh Thần Thánh Tôma Aquinô Và Linh Đạo Tôma Về Việc Học Hành

Ở đây, chúng tôi đề nghị đào sâu trong việc đọc tư tưởng của thánh Tôma Aquinô (1224-1274), và cách riêng là đào sâu phần bàn về luân lý trong bộ Summa Theologiae

 

Thánh Tôma Aquinô Và Việc Phê Phán Giáo Phẩm

Thánh Tôma muốn nói với ta rằng ta có thể dùng lưỡi kiếm miệng ta để giết một linh mục! Ta phải chỉnh sửa ngài bằng một chỉnh sửa đầy tình huynh đệ, nhưng không được hành xử theo cách của ta

Năm Đức Tin Với Thánh Tôma Aquinô: Chú Giải Kinh Tin Kính Đại Kết (3/4) – Bài 48

Hội thánh tuyên xưng Thánh Thần là Chúa và là Đấng ban sự sống: chính nhờ quyền năng của Ngài mà chúng ta có thể tin và tuyên xưng Ba Ngôi Thiên Chúa

Hạnh Phúc – Cứu Cánh Tối Hậu Đời Sống Luân Lý Qua Lối Tiếp Cận Của Thánh Tôma Aquinô

Thánh Tôma không phủ nhận những giá trị mà các chủ thuyết nhắm tới, nhưng những hạnh phúc mà họ chủ trương rốt cuộc chỉ là những giá trị trần thế, tạm bợ và chóng qua mà thôi.

Năm Đức Tin Với Thánh Tôma Aquinô: Chú Giải Kinh Tin Kính Đại Kết (2/4) – Bài 47

Khi tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa, chúng ta tin rằng nơi đức Giêsu chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa như là Đấng Cứu chuộc chúng ta.

Thánh Tôma Aquinô Phải Chăng Là Một Nhà Duy Vật?

Trong bốn năm xuất bản nhiều nhất của đời ngài, Thánh Tôma Aquinô viết tương đương với hai hoặc ba cuốn tiểu thuyết vừa vừa mỗi tháng. Dù thế, điều nổi bật lại là sự im lặng ngay trong trái tim ngài.

Năm Đức Tin Với Thánh Tôma Aquinô: Chú Giải Kinh Tin Kính Đại Kết (1/4) – Bài 46

Đức tin về Thiên Chúa Ba ngôi không phải là kết quả của suy tư triết học, nhưng là toát lược mặc khải về Thiên Chúa mà chúng ta biết được nhờ đức Kitô.

Con Người Nhận Biết Thiên Chúa Theo Ngũ Đạo Của Thánh Tôma Aquinô

Năm con đường (ngũ đạo) của thánh Toma được cấu trúc theo cùng một kiểu, rõ rệt nhất nơi 3 con đường đầu tiên. Con đường nào cũng khởi đi từ một kinh nghiệm về những thực tại khả giác

Năm Đức Tin Với Thánh Tôma Aquinô: Tuyên Xưng Đức Tin Đại Kết – Bài 45

Ủy ban “Đức tin và Định chế” chuyên trách về thần học trong Hội đồng Đại kết các Giáo hội (World Council of Churches), với nhiệm vụ nghiên cứu những khía cạnh thần học nhằm tiến tới sự hợp nhất các Kitô hữu.

Năm Đức Tin Với Thánh Tôma Aquinô: Kinh Tin Kính Dân Thiên Chúa (3/3) – Bài 52

Trong bài hôm nay, chúng tôi sẽ trình bày phần còn lại của bản kinh (số 14-30), với các đề mục: Thánh mẫu, Tội nguyên tổ, Hội thánh, Thánh Thể, Cánh chung.

Năm Đức Tin Với Thánh Tôma Aquinô: Chú Giải Kinh Kính Mừng (2/2) – Bài 44

Đức Trinh nữ còn vượt các thiên sứ xét vì sự gần gũi Thiên Chúa. Thiên sứ nêu bật điều ấy khi nói: “Chúa ở cùng Bà” ra như muốn diễn tả rằng: “Tôi kính chào Bà bởi vì Bà gần gũi Thiên Chúa còn hơn tôi nữa”.

Năm Đức Tin Với Thánh Tôma Aquinô: Kinh Tin Kính Dân Thiên Chúa (2/3) – Bài 51

Tuyên xưng một Thiên Chúa trong ba ngôi. (Tín biểu Constantinopolis: Thiên Chúa là Cha, Đức Kitô là Chủ tể, đồng bản thể với Cha). Đấng Tạo dựng (vì là một hoạt động bên ngoài cho nên được quy cho cả ba ngôi) muôn vật.

Năm Đức Tin Với Thánh Tôma Aquinô: Chú Giải Kinh Kính Mừng (1/2) – Bài 43

Trong tiếng Việt, chúng ta gọi là kinh “Kính mừng” lấy từ hai từ mở đầu. Trong tiếng Latinh, vào thời Trung cổ, kinh này được đặt tên là “Lời chào của thiên sứ” (salutatio angelica).

Năm Đức Tin Với Thánh Tôma Aquinô: Kinh Tin Kính Dân Thiên Chúa (1/3) – Bài 50

Công thức “Chúng tôi tin” không chỉ mang tính cách trang trọng, nhưng còn phản ánh lối văn của các bản tuyên xưng đức tin cổ truyền của các công đồng (kể cả bản kinh của công đồng Constantinopolis)

Năm Đức Tin Với Thánh Tôma Aquinô: “Kinh Kính Mừng” – Bài 42

Trong lưu truyền loạt bài giảng của thánh Tôma vào mùa Chay tại Napoli năm 1273, ngoài bản chú giải Kinh Tin kính, Kinh Lạy Cha, Mười điều răn, còn thêm bản chú giải ngắn về kinh Kính Mừng.

Năm Đức Tin Với Thánh Tôma Aquinô: Chú Giải Kinh Tin Kính Đại Kết (4/4) – Bài 49

Đức tin về Hội thánh được gắn liền với lời tuyên xưng về Chúa Thánh Thần, nhằm nêu bật sự lệ thuộc của Hội thánh vào tác động của Thánh Thần.

Catechesis.Net