• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Kinh Thánh Nhập Môn: Dẫn Vào Các Thư Chung - Bài 29

Các thư này viết chung cho các tín hữu gốc Dothái sống rải rác tại các miền phụ cận Paléttina thời ấy, như Aicập và Xyria.

 

Kinh Thánh Nhập Môn: Dẫn Vào Các Thư Phaolô - Phần III - Bài 28

Thời gian và nơi biên soạn: Dường như thánh Phaolô đã viết thư II Timôthê tại Rôma (1,17). Đây là thư cuối cùng trong số các thư mục vụ, được viết khi người sắp từ trần, khoảng năm 67 (4,6), đang khi người

Kinh Thánh Nhập Môn: Khái Quát Tin Mừng Nhất Lãm - Bài 20

Các tác giả Mátthêu, Máccô và Luca trình bày 3 sách Tin Mừng theo một thứ tự chung giống nhau, thậm chí thể hiện cùng một lối nhìn. Do đó, 3 sách Tin Mừng này được gọi là các sách Tin Mừng Nhất Lãm.

Kinh Thánh Nhập Môn: Dẫn Vào Các Thư Phaolô - Phần II - Bài 27

Thư Galát và thư Rôma có một luận điểm chung: ơn công chính nhờ tin vào Chúa Giêsu Kitô. Từ đó, thánh Phaolô minh chứng tính ưu việt của Tin Mừng và giá trị đích thực của người tín hữu là tự do sống theo Thánh Thần

Kinh Thánh Nhập Môn: Đức Giêsu - Trọng Tâm Của Tân Ước - Bài 19

Đức Giêsu sống giữa bầu khí văn hoá dân tộc của Ngài: Trong suốt cuộc hành trình dương thế, Ngài đã hấp thụ gia tài văn hoá của các tổ phụ Dothái, ấp ủ trong lòng khát vọng của cả dân tộc mình.

Kinh Thánh Nhập Môn: Dẫn Vào Các Thư Phaolô - Phần I - Bài 26

Các bức thư của thánh Phaolô thường được đề cập đến trong các cuộc tranh luận về thần học giữa các giáo hội Kitô. Những bức thư này giúp cho chúng ta hiểu được về lòng nhiệt thành và tinh thần dấn thân cho sứ vụ tông đồ của thánh Phaolô.

Kinh Thánh Nhập Môn: Các Thể Văn Chương Trong Tân Ước - Bài 18

Bốn sách đầu tiên của bộ Tân Ước viết theo thể văn Tin Mừng. Đó là các Tin Mừng theo các thánh : Mátthêu, Máccô, Luca và Gioan. Các sách Tin Mừng chiếm vị thế ưu việt trong toàn bộ Thánh Kinh.

Kinh Thánh Nhập Môn: Sách Công Vụ Tông Đồ - Bài 25

Thánh Luca, tác giả sách Tin Mừng thứ ba, cũng được xem là tác giả sách Công vụ tông đồ. Hai sách này dều đề tặng ông Thêôphilô, giống nhau về từ vựng, bút pháp và văn thể.

Kinh Thánh Nhập Môn: Bối Cảnh Tôn Giáo Thời Tân Ước - Bài 17

Trước kỷ nguyên Kitô giáo ít lâu, các hoàng đế Rôma được coi như những bậc thần linh. Người dân tôn thờ các hoàng đế đã băng hà và có khi phải tôn thờ hoàng đế còn đang trị vì họ.

Kinh Thánh Nhập Môn: Tin Mừng Theo Tác Giả Gioan - Bài 24

Sách Tin Mừng Gioan có mục đích đem Tin Mừng cho những ai tin vào Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, để họ được sống nhờ danh Người.

Kinh Thánh Nhập Môn: Bối Cảnh Xã Hội Thời Tân Ước - Bài 16

Bộ sách Tân Ước được hình thành trong thời gian đế quốc Rôma đang đô hộ xứ Paléttin và nhiều phần đất khác. Do đó, thời kỳ Đức Giêsu nhập thể và sinh trưởng giữa lòng dân tộc Ítraen, bối cảnh xã hội, chính trị, tôn giáo trong xứ Paléttin

Kinh Thánh Nhập Môn: Tin Mừng Theo Tác Giả Luca - Bài 23

Thánh Luca viết sách Tin Mừng thứ ba, là người thầy thuốc, gốc dân ngoại (Cl 4,10-14; Plm 24; 2Tm 4,11), người Xyria xứ Antiôkhia (Hy lạp), cũng được ơn trở lại tại Antiôkhia và qua đời tại Hy lạp.

Kinh Thánh Nhập Môn: Các Thể Loại Văn Chương Trong Kinh Thánh Cựu Ước - Bài 15

Ngũ thư là năm quyển sách đầu của Bộ Thánh Kinh: Sáng Thế, Xuất Hành, Lêvi, Dân Số và Đệ Nhị Luật. Ngũ thư được xem là bộ lề luật của người Dothái (torah)

Kinh Thánh Nhập Môn: Tin Mừng Theo Tác Giả Marco - Bài 22

Thánh Máccô được xem là tác giả Tin Mừng theo thánh Máccô. Thánh Máccô giúp thánh Phêrô trong việc giảng dạy và ghi chép thành sách (1Pr 5,13; Cv 12,12). Thánh Máccô cũng theo 2 thánh Phaolô và Banaba (Cv 12,25; 13,5).

Kinh Thánh Nhập Môn: Khái Quát Các Nguồn Văn Trong Cựu Ước - Bài 14

Có 4 nguồn văn được sử dụng trong các tác phẩm Cựu ước: nguồn văn Giavít, Êlôhít, Đệ Nhị Luật và Tư tế.

Kinh Thánh Nhập Môn: Tin Mừng Theo Tác Giả Matthew - Bài 21

Thánh Mátthêu, còn gọi là Lêvi (Mc 2,14; Lc 5,27), là người thu thuế và là một thành viên trong nhóm 12 tông đồ (Mt 9,9; 10,3), viết sách Tin Mừng tại Paléttina cho người Kitô hữu gốc Do thái giáo.

Catechesis.Net