• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Luân Lý Tổng Quát: Những Vấn Đề Luân Lý Của Nhân Luật - Bài 18

Thần học online:

 

TÌM HIỂU SƠ LƯỢC

THẦN HỌC LUÂN LÝ TỔNG QUÁT

Bài 18: Những Vấn Đề Luân Lý Của Nhân Luật

Giảng viên: Lm. Phaolô Cao Chu Vũ, OP.

***

 

“Luật pháp của loài người chỉ là luật khi phù hợp với lẽ phải; có hiệu lực là nhờ “luật vĩnh cữu”; khi xa lìa lẽ phải, nó không còn là luật nữa, nhưng là một sự bất công, thậm chí chỉ là một hình thức bạo lực” (Thánh Tô-ma A-qui-nô, Tổng Luận Thần Học 1-2,93,3.2).

Luân lý Kitô giáo xác định bốn điều kiện để luật pháp có giá trị ràng buộc luân lý:

– Nhân luật đòi hỏi những điều tốt luân lý

– Nhân luật chỉ đòi hỏi điều có thể

– Nhân luật phải phục vụ thiện ích chung

– Nhân luật phải thể hiện sự bình đẳng.

 

 

Catechesis.Net