• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Luân Lý Tổng Quát: Định Nghĩa Về Nhân Luật - Bài 17

Thần học online:

 

TÌM HIỂU SƠ LƯỢC

THẦN HỌC LUÂN LÝ TỔNG QUÁT

Bài 17: Định Nghĩa Về Nhân Luật

Giảng viên: Lm. Phaolô Cao Chu Vũ, OP.

***

 

Cộng đoàn chính trị và chính quyền đều bởi Thiên Chúa Tạo Hóa mà có. Còn chế độ chính trị thì trái lại phải chọn lựa cách tự do Khi chính quyền tìm kiếm công ích hợp với luân lý, thì lương tâm buộc phải vâng theo luật pháp Chế độ chính trị, dưới bất cứ hình thức nào, tùy theo đặc tính của từng dân tộc, bao giờ cũng phải phục vụ con người và nhân loại. (Hiến Chế Mục Vụ  Về Giáo Hội Trong Thế Giới Ngày Nay, số 85).

Trong lãnh vực luân lý, không thể bỏ qua việc tìm hiểu đề tài nhân luật, bởi vì trong thực tế nhân luật khiến cho người Kitô hữu, xét như một công dân, cũng như cộng đồng thường phải đối diện với những vấn đề luân lý tế nhị, không thể tránh né.

 

 

 

 

Catechesis.Net