• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Luân Lý Tổng Quát: Lề Luật Theo Thánh Phaolô - Bài 13

Thần học online:

 

TÌM HIỂU SƠ LƯỢC

THẦN HỌC LUÂN LÝ TỔNG QUÁT

Bài 13: Lề Luật Theo Thánh Phaolô

Giảng viên: Lm. Phaolô Cao Chu Vũ, OP.

***

 

“Anh em hãy mang gánh nặng cho nhau, như vậy là anh em chu toàn luật Đức Ki-tô” (Gl 6,2).

Trong các thư của Thánh Phaolô, hạn từ Toral (lề luật), nó ám chỉ toàn bộ mọi vấn đề trong bộ sách Ngũ Thư của người Do Thái giáo.

Lề luật có vai trò thế nào trong lịch sử cứu độ? Theo Thánh Phaolô, lề luật là thánh thiện do Thiên Chúa mạc khải cho con người. Lề luật được ban bố qua các thiên thần. Lề luật giúp con người nhận biết thánh ý của Thiên Chúa. Và khi đem những điều luật ấy ra thực hành, thì con người sẽ được sự sống nơi Thiên Chúa.

Thánh Phaolô thuộc về cả Do Thái giáo và Kitô giáo. Ngài không chống luật cũng không duy luật. Lề luật của Thiên Chúa luôn có một vị trí trong cuộc sống của thánh nhân.

 

 

 

 

 

 

Catechesis.Net