• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tìm Hiểu Sự Liên Hệ Giữa Ba Khái Niệm: Catechesis – Catechismus – Catechetica

Chúng ta ôn lại sự tiến triển của những khái niệm “Catechesis” – “Catechismus” – “Catechetica”; những từ ngữ này thường được dịch là: “Huấn giáo - sách Giáo lý - môn Huấn giáo”

 

Thần Học - Hạnh Phúc Và Tuổi Trẻ

Thật ra thần học hay tôn giáo học không đơn thuần chỉ có thế. Lấy thí dụ, các em trung học là tuổi khao khát hạnh phúc. Nhưng các em đâu ngờ Thánh Tôma Aquinô chủ trương rằng hạnh phúc là một trong các đặc tính nền tảng của việc tâm trí ta thuận tình với Thiên Chúa

Những Thách Đố Mới Của Việc Dạy Giáo Lý Trong Thế Giới Hôm Nay

Công Đồng đã Vatican II đã được triệu tập cách đây hơn 50 năm; và việc canh tân Giáo Hội đã được khởi đi từ đây.

Vấn Đề Sư Phạm Giáo Lý Trong Bối Cảnh Hiện Nay

Người Công Giáo ngày nay phải tự hỏi liệu một phương pháp thần học đặc thù nào đó có giải thích được cách thỏa đáng các dữ kiện của kinh nghiệm hay, nói cách khác, liệu kinh nghiệm có tương quan gì hay không.

Về Việc Đào Tạo Linh Mục Và Tu Sĩ Hôm Nay

Giáo dục phải đụng chạm tới toàn bộ con người của người thụ huấn. Theo Tông Huấn về Đời Sống Thánh Hiến, việc giáo dục “phải quan tâm đến toàn thể con người

Những Điều Người Kitô Hữu Cần Phải Biết Để Trả Lời Về Niềm Tin Của Chính Mình

Có một ít điều được nhắc đi nhắc lại, có những điều khác thì họa hiếm mới được nhắc đến, trong khi những người đề xướng những sai lầm này tự do quảng bá chúng, chúng ta là người Công Giáo có nhiệm vụ phải trả lời.

Lịch Sử Và Các Khuôn Mẫu Truyền Giáo

Thật ra vấn đề ý thức truyền giáo cũng đã trải qua nhiều thăng trầm trong những năm gần đây. Phong trào giải phóng tại nhiều quốc gia Á-Phi đặt lại vấn đề tương quan giữa truyền giáo và thuộc địa.

Thần Học Bối Cảnh - Áp Dụng Trong Huấn Giáo: Những Cám Dỗ Và Lợi Ích

Chúng ta mong muốn có một nền thần học được Việt hóa một cách nào đó để có thể trình bày giáo lý của Đức Kitô mà Giáo hội nhận lãnh như một kho tàng với một sự mới mẻ, phong phú và hiệu quả.

Ơn Gọi Tông Đồ Giáo Dân

Mọi tín hữu đều có ơn gọi chung với những đặc tính chung, song bênh cạnh những đặc tính chung ấy, mỗi tín hữu thuộc mỗi bậc sống đều có những đặc nét riêng của bậc sống mình.

Việc Đào Tạo Linh Mục Ở Việt Nam

“Việc đào tạo linh mục là việc vô cùng quan trọng...Vì tính cách duy nhất của chức linh mục Công Giáo, nên việc đào tạo linh mục là cần thiết cho tất cả các linh mục dòng cũng như triều, thuộc bất cứ lễ chế nào”

Từ Niềm Tin Vào Đức Kitô Đến Việc Lựa Chọn Người Nghèo

Việc lựa chọn người nghèo không chỉ giới hạn vào chuyện bổ nhiệm các nhân viên mục vụ đến những nơi có người nghèo. Mặc dù đầu tư mục vụ vào những vùng người nghèo là điều tốt, nhưng việc lựa chọn người nghèo còn mang tính cách rộng lớn và nhiều đòi hỏi hơn nữa.

Ứng Dụng Tâm Lý Học Trong Việc Đào Tạo Linh Mục – Tu Sĩ

Giáo Hội “sợ khoa học”, vì thế, cũng “sợ môn tâm lý học”. Thái độ đó đã thay đổi từ Công Đồng Vatican II khi Giáo Hội nhìn nhận vai trò của môn tâm lý học trong việc đào tạo linh mục

Tương Quan Giữa Các Dòng Tu: Với Nhau – Với Giáo Phận – Với Giáo Xứ

Giáo Hội là Dân Thiên Chúa, Dân thánh, vì thế mọi người đều được kêu mời và có bổn phận nên thánh. Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ theo Ngài là đặt Ngài làm quan trọng nhất hơn mọi giá trị khác

Ơn Gọi Dâng Hiến: Những Kiểu Mẫu Cho Việc Huấn Luyện

Để việc huấn luyện trong Chủng Viện và Dòng Tu đạt được những hiệu quả tốt, chúng ta cần phải xác định lại mô hình huấn luyện.

Canh Tân Các Hoạt Động Mục Vụ Theo Viễn Tượng Truyền Giáo

Giáo Hội giữa lòng lịch sử nhân loại luôn cần được đổi mới và thanh luyện. Có những giai đoạn Giáo Hội cần được canh tân trên bình diện luân lý, những lúc khác cần canh tân về giáo thuyết, hoặc về phụng vụ hay mục vụ.

Thiên Chúa Ba Ngôi Trong Việc Đào Tạo Ơn Gọi Linh Mục Và Thánh Hiến

Trong Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, mỗi ngôi vị thần linh nắm giữ một sứ mạng riêng, nhưng lại hiệp thông nên một với nhau cách tuyệt hảo.

Catechesis.Net