• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Linh Mục Trong Tương Quan Với Giáo Dân

Kim Chỉ Nam đề nghị thực hành dành cho các linh mục: “Chiều kích của việc xây dựng cộng đoàn tín hữu đòi các linh mục vượt qua mọi thái độ thiên tư kỳ thị;… linh mục sẽ đem hết sức để khơi dậy và phát huy tinh thần đồng trách nhiệm trong cùng một sứ mạng cứu độ duy nhất...

 

Giáo Dân Có Bổn Phận Và Trách Nhiệm Gì Trong Giáo Hội?

Giáo dân là thành phần Dân Chúa đông đảo nhất trong Giáo Hội. Do đó, Giáo dân có vai trò rất quan trọng trong Hội Thánh do Chúa Giêsu thiết lập trên nền tảng các Thánh Tông Đồ để tiếp tục Sứ Vụ của Người trên trần thế cho đến thời sau hết.

Việc Quản Trị Trong Hội Thánh và Nhận Định Thiêng Liêng (tiếp theo)

Trở lại lịch sử Giáo Hội (x. phần đầu), chúng ta thấy ngay từ thời các tông đồ, Công Đồng Giê-ru-sa-lem đã là một cuộc nhận định cộng đoàn đầu tiên, ở đó tất cả các tông đồ

Các Giáo Xứ: Lịch Sử Và Thần Học

Giáo xứ được giới thiệu như một “gia đình rộng lớn hơn”: “giáo xứ là gia đình của những người con cái Thiên Chúa, trong đó tất cả là anh chị em với nhau.

Việc Quản Trị Trong Hội Thánh và Nhận Định Thiêng Liêng

Từ sau khi thoát khỏi cuộc bách hại của đế quốc Roma, Giáo Hội vẫn đòi quyền được coi là một xã hội hoàn hảo, nghĩa là một xã hội với đầy đủ mọi yếu tố cấu tạo

Nền Tảng Cốt Yếu Và Thực Tiễn Trong Việc Mục Vụ Giáo Xứ

Chúng ta đã biết là thánh Tôma Aquinô không viết một khảo luận về Giáo hội trong bộ Tổng luận thần học, bởi vì vào thế kỷ XIII Giáo hội chưa phải là một đề tài tranh luận sôi nổi.

Linh Đạo Của Việc Quản Trị

Giáo Hội, giáo xứ, và cộng đoàn cần những người lãnh đạo hướng dẫn để nên thánh.

Linh Mục Quản Giáo Xứ Theo Thánh Kinh

Giáo xứ được định nghĩa là một Cộng Đoàn Dân Chúa. Linh mục Quản xứ là vị Lãnh đạo Cộng Đoàn Dân Chúa.

Vấn Đề Tâm Lý Trong Việc Quản Trị Mục Vụ

Việc lãnh đạo công đồng được xem là việc lãnh đạo sự phát triển con người chứ không phải là sự việc. Thế nên, yếu tố ý thức về con người phải được đặt lên hàng đầu

Catechesis.Net