• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Giải Đáp Phụng Vụ: Việc Lột Bàn Thờ Ngày Thứ Năm Tuần Thánh Được Qui Định Cho Các Bàn Thờ Nào?

Bắt đầu với bàn thờ chính, mọi bàn thờ trong nhà thờ đều được lột sạch, các chân nến và thánh giá được cất đi. Bất kỳ thánh giá nào có thể được xách tay đều được cất đi khỏi nhà thờ. Các thánh giá khác cần được che phủ

 

Giải Đáp Bí Tích: Trẻ Em Viết Tội Ra Giấy Và Đề Tên Được Không?

Việc xưng tội bằng lời nói không là tuyệt đối cần thiết cho tính thành sự của bí tích, vì người câm và người không biết ngôn ngữ của linh mục cũng có thể xưng tội được

Giải Đáp Phụng Vụ: Linh Mục Có Thể Thêm Ý Nguyện Riêng Của Mình Vào Kinh Nguyện Thánh Thể Không?

Kinh nguyện Thánh Thể (KNTT) được coi là Lời Nguyện cao quý, thánh thiêng nhất của Cử hành Phụng vụ, là trung tâm của Cử hành Thánh lễ, là Hành vi Phụng tự của toàn thể Hội Thánh.

Giải Đáp Phụng Vụ: Thánh Lễ Cầu Cho Việc Bầu Giáo Hoàng Nên Được Cử Hành Thế Nào?

Một khi việc từ nhiệm của Đức Giáo Hoàng có hiệu lực, Đức Giám mục giáo phận và các linh mục trong mỗi giáo xứ có thể xem xét cử hành một Thánh Lễ đặc biệt cầu cho việc bầu Giáo Hoàng, theo các hướng dẫn của lịch phụng vụ.

Ý Nghĩa Chiếc "Nhẫn Ngư Phủ" (Anulus Piscatoris) Của Đức Giáo Hoàng - Giám Mục Roma

Trong Giáo Hội Công giáo, mọi vị Giám mục, cả những Viện Phụ, từ ngày được tấn phong, luôn đeo nơi ngón tay chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn Giám mục nói lên sự trung thành của vị Giám mục với Giáo hội là hiền thê của Chúa.

Giải Đáp Phụng Vụ: Những Ai Được Phép Giảng Trong Thánh Lễ?

Sau Công đồng Vatican II, Sách lễ Roma có 3 ấn bản vào các năm 1970, 1975 và 2000. Phần Quy Chế Tổng Quát của các ấn bản này có chút khác biệt nhau, liên quan đến việc ai được phép giảng lễ như sau

Giải Đáp Phụng Vụ: Khi Tòa Thánh Trống Ngôi, Ý Chỉ Của Đức Thánh Cha Cho Hội Tông Đồ Cầu Nguyện Có Còn Hiệu Lực Không?

Các ý chỉ này vẫn có hiệu lực, trừ phi vị Giáo hoàng mới thay đổi chúng một cách minh nhiên. Việc công bố các ý chỉ cầu nguyện này luôn quan tâm đến sự không chắc chắn không thể tránh khỏi của bất kỳ sự kiện tương lai nào, kể cả khi Tòa Thánh trống ngôi.

Giải Đáp Phụng Vụ: Thẩm Quyền Nào Được Phép Cử Hành Các Bí Tích Trong Thánh Lễ?

Khi cử hành Nghi thức Khai tâm, Xức dầu Bệnh nhân cho nhiều người, các linh mục khác (không đồng tế) có thể tiến ra phụ giúp cho linh mục chủ tế và ngay cả thay thế cho linh mục chủ tế để cử hành Bí tích nếu đã được sự đồng ý của cha xứ.

Giải Đáp Phụng Vụ: Có Đọc Tên Giám Mục Danh Dự (Emeritus - Nghỉ Hưu) Trong Kinh Nguyện Thánh Thể Không?

Cơ quan thông tin chính thức của Thánh Bộ Phụng Tự và Bí Tích: "Về việc nêu danh tánh Đức Giám Mục trong Kinh Nguyện Thánh Thể" (Notitiae 45 (2009) 308-320).

Catechesis.Net