• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Codex Iuris Canonicis - Liber VII: De Processibus

Can. 1400 - § 1. Obiectum iudicii sunt: 1° personarum physicarum vel iuridicarum iura persequenda aut vindicanda, vel facta iuridica declaranda; 2° delicta, quod spectat ad poenam irrogandam vel declarandam.

 

Codex Iuris Canonicis - Liber VI: De Sanctionibus In Ecclesia

Can. 1312 - § 1. Sanctiones poenales in Ecclesia sunt: 1° poenae medicinales seu censurae, quae in cann. 1331-1333 recensentur; 2° poenae expiatoriae, de quibus in can. 1336.

Giải Thích Bộ Giáo Luật - Quyển IV: Nhiệm Vụ Thánh Hóa Của Giáo Hội (1)

Người đã Rửa Tội, không bị vạ tuyệt thông, sạch tội trọng, có ý muốn hưởng ân xá, làm những việc như đọc kinh nào đó hoặc viếng nhà thờ, và theo cách thức giáo quyền ấn định (đ. 996)

Codex Iuris Canonicis - Liber V: De Bonis Ecclesiae Temporalibus

Can. 1254 - § 1. Ecclesia catholica bona temporalia iure nativo, independenter a civili potestate, acquirere, retinere, administrare et alienare valet ad fines sibi proprios prosequendos.

Giải Thích Bộ Giáo Luật - Quyển IV: Nhiệm Vụ Thánh Hóa Của Giáo Hội

Giáo Hội chu toàn nhiệm vụ thánh hóa nhờ phụng vụ, được thực hiện bằng những dấu chỉ bên ngoài nhân danh Giáo Hội, bởi những người được đề cử cách hợp pháp (đ. 834 §1,2).

Codex Iuris Canonicis - Liber IV: De Ecclesiae Munere Sanctificandi

Can. 834 - § 1. Munus sanctificandi Ecclesia peculiari modo adimplet per sacram liturgiam, quae quidem habetur ut Iesu Christi muneris sacerdotalis exercitatio

Giải Thích Bộ Giáo Luật - Quyển III: Nhiệm Vụ Giáo Huấn Của Giáo Hội

Nhiệm vụ giáo huấn của Giáo Hội được xếp trước quyển IV về nhiệm vụ thánh hóa; Đây là một thay đổi lớn về đường hướng mục vụ của Giáo Hội tiếp theo Công Đồng Vatican II.

Codex Iuris Canonicis - Liber III: De Ecclesiae Munere Docendi

Can. 747 - § 1. Ecclesiae, cui Christus Dominus fidei depositum concredidit ut ipsa, Spiritu Sancto assistente, veritatem revelatam sancte custodiret, intimius perscrutaretur

Giải Thích Bộ Giáo Luật - Quyển II: Dân Thiên Chúa – Các Tu Hội Đời Và Hội Đời Sống Tông Đồ (4)

Các Tu Hội Đời đã nhận được qui chế trong Giáo Hội do Hiến chế tông tòa “Provida Mater Ecclesiae” của Đức Giáo Hoàng Piô XII, ngày 02-02-1947.

Codex Iuris Canonicis - Liber II: De Populo Dei (2)

Can. 461 - § 1. Synodus dioecesana in singulis Ecclesiis particularibus celebretur cum, iudicio Episcopi dioecesani et audito consilio presbyterali, adiuncta id suadeant.

Giải Thích Bộ Giáo Luật - Quyển II: Dân Thiên Chúa – Các Tu Hội Đời Sống Thánh Hiến Và Tông Đồ (3)

Dưới khía cạnh pháp lý, chúng ta có thể tìm thấy trong chương này những qui định của bộ Giáo luật về việc tông đồ của các tu sĩ, cách riêng về các tương quan với giám mục giáo phận.

Codex Iuris Canonicis - Liber II: De Populo Dei (1)

Can. 204 - § 1. Christifideles sunt qui, utpote per baptismum Christo incorporati, in populum Dei sunt constituti, atque hac ratione muneris Christi sacerdotalis, prophetici et regalis suo modo participes facti, secundum propriam cuiusque condicionem

Giải Thích Bộ Giáo Luật - Quyển II: Dân Thiên Chúa – Các Tu Hội Đời Sống Thánh Hiến Và Tông Đồ (2)

Nhìn qua người ta thấy sơ đồ của phần này giống như trong bộ luật cũ. Nhưng thật ra đã có một sự đơn giản hóa đáng kể, chẳng hạn, nay không còn “thời kỳ dự tu” (postulatum)

Codex Iuris Canonicis - Liber I: De Normis Generalibus

Can. 1 - Canones huius Codicis unam Ecclesiam latinam respiciunt. Can. 2 - Codex plerumque non definit ritus, qui in actionibus liturgicis celebrandis sunt servandi; quare leges liturgicae hucusque vigentes vim suam retinent, nisi earum aliqua Codicis canonibus sit contraria.

Giải Thích Bộ Giáo Luật - Quyển II: Dân Thiên Chúa – Các Tu Hội Đời Sống Thánh Hiến Và Tông Đồ (1)

Giáo luật lấy lại các ý tưởng của Lumen Gentium số 44 và 45 và của Perfectae Caritatis số 1, được coi là bản tóm lược các tư tưởng của các bậc thầy vĩ đại đã viết về vấn đề này

Codex Iuris Canonicis - Bộ Giáo Luật 1983 - Bản Latin

CODEX IURIS CANONICIS (Roman Catholic Church – Code of Law). Auctoritatae Ioannis Pauli PP. II Promulgatus. Datum Romae, die xxv Ianuarii, anno MCMLXXXIII.

Catechesis.Net