DÒNG ANH EM GIẢNG THUYẾT – TÀI LIỆU HỌC HỎI VỀ TU HUYNH ĐAMINH – P2

“Chúng tôi kiến nghị cha Tổng Quyền chỉ định một ủy ban về anh em Tu Huynh để tổ chức một Đại hội Tu Huynh quốc tế tập trung nhìn lại và đổi mới ơn gọi và sứ vụ của Anh em Tu Huynh Đa Minh trong thời đại chúng ta”

0
459

DÒNG ANH EM GIẢNG THUYẾT

TÀI LIỆU HỌC HỎI VỀ TU HUYNH ĐAMINH

(Phần II)

“Thánh hiến chính mình cho Thiên Chúa,

theo Đức Kitô để sống Tin Mừng trong Dòng”

(LCO 189, I)

 

V. NHỮNG KIẾN NGHỊ

Tiếp theo việc phân tích tỉ mỉ những khám phá của cuộc nghiên cứu, những kiến nghị sau đây tượng trưng cho những điểm nhất trí của cuộc nghiên cứu. Những khám phá của những cuộc họp cấp vùng và những bá cáo cá nhân cung cấp nền tảng cho các kiến nghị này.

Khi trình bày những kiến nghị này, Ủy ban Nòng cốt nhận thấy rằng một số điều có thể thực thi nhanh chóng, đang khi một số khác đòi hỏi phải học hỏi thêm. Để thiết lập một thứ tự nhằm giúp cho việc thực thi được dễ dàng hơn, chúng tôi đề nghị những kiến nghị hàng đầu, kế đó là những kiến nghị theo chủ đề.

Những kiến nghị hàng đầu

  1. Kiến nghị: Chúng tôi kiến nghị rằng cần phát triển và thực thi một kế hoạch đổi mới cho toàn Dòng, với sự tham dự của toàn thể Gia đình Đa Minh, để:

a. nhấn mạnh trách nhiệm của tất cả cộng đoàn về việc Giảng Thuyết Thánh, không chỉ do anh em linh mục thực hành chức năng này;

b. mà gồm cả những đóng góp của anh em tu huynh thể hiện qua vai trò, trách nhiệm đặc biệt khi tham dự vào sứ vụ giảng thuyết của Dòng;

c. phối kết, trong kế hoạch đổi mới Toàn Dòng, tầm quan trọng của sự thánh hiến cho Lời Chúa của mọi tu sĩ và của bốn trụ cột của đời sống Đa Minh với công cuộc Tân Phúc Âm Hóa;

d. tôn trọng và chấp nhận sự đa dạng của sắc tộc, những đặc tính quốc tế và đa văn hóa của mọi cộng đoàn, các Tỉnh Dòng và nhu cầu của Giáo hội hoàn vũ;

e. những sáng kiến chiến lược được ghi trong Bản tường trình của cha Tổng Quyền gửi Tổng hội Trogir (2013) được dùng như “khung” cho công việc này;

f. Mọi cộng đoàn tham gia vào việc tự học hỏi theo như Kế hoạch Đổi mới.

g. xem lại những văn bản về những Biên Cương Mới được ghi trong Tổng Hội Avila dưới ánh sáng Tân Phúc Âm hóa, cùng với Hiến chế Lumen Gentium (1964), Đời sống Thánh hiến – Vita Consecrata (1996), và Tái khởi hành từ Đức Kitô: cuộc dấn thân đổi mới vào đời sống thánh hiến trong thiên kỷ thứ ba (2002) nhằm trình bày cho Dòng, cách thú vị và thiết thực.

2. Kiến nghị: Chúng tôi kiến nghị một kế hoạch đổi mới ơn gọi và tác vụ anh em Tu huynh được khai triển và thực hiện bởi Tổng Hội 2016, trong đó:

a. mời gọi mỗi cộng đoàn trong Dòng hãy đọc lại và suy tư Tài liệu học hỏi Anh em Tu Huynh 2013 (CVTH 2013, Trogir);

b. gắn kết những kiến nghị Tài liệu học hỏi này với chương trình đổi mới Toàn Dòng;

c. công việc này được giao cho Tổng Đặc trách và các Đặc trách Vùng để bắt đầu công tác, theo dõi và giám sát những kết quả đạt được;

d. đệ trình các báo cáo định kỳ lên cha Tổng Quyền, các Giám Tỉnh, Phụ Tỉnh trực thuộc Trung ương và tất cả anh em tu huynh;

e. trong những thực thể, đặc biệt những thực thể mong manh, nơi ơn gọi Tu huynh giảm sút hoặc không còn, anh em Tu huynh từ các thực thể khác được bổ nhiệm với mục đích trợ giúp tái lập ơn gọi và sứ vụ tu huynh.

3. Kiến nghị: Để duy trì mục đích nguyên khởi của việc nghiên cứu, các khám phá và những hệ luận của chúng đối với việc đổi mới Toàn Dòng, chúng tôi kiến nghị cha Tổng Quyền bổ nhiệm một Ủy ban Nòng cốt, những thành phần chính là anh em Tu huynh. Trách nhiệm chính của Ủy ban là phát triển một kế hoạch chiến lược nhằm giúp cho việc thực hiện các khám phá của cuộc nghiên cứu này. Nếu thiếu sự giám sát, thiếu bá cáo và sự cộng tác với các Tỉnh Dòng, thì mục đích nguyên khởi của việc nghiên cứu sẽ không bao giờ thực hiện được.

4. Kiến nghị: Đứng trước tình trạng nguy kịch và những khó khăn nghiêm trọng ảnh hưởng đến sự hiện diện của anh em tu huynh trong Dòng, chúng tôi kiến nghị cha Tổng Quyển:

a. bổ nhiệm vị Đặc trách Tu huynh (là một tu huynh) giống như các vị Đặc trách cho những thực thể khác của Dòng: Đan sĩ, Huynh đoàn. Vị ấy có trách nhiệm:

i. cung cấp sự tư vấn, hướng dẫn, giám sát cho Tổng Quyền và các Giám Tỉnh trong việc thực thi kế hoạch đổi mới đời sống các anh em tu huynh.

ii. thúc đẩy và bênh vực sự phát triển và thực hiện các mẫu thức mới trong việc thâu nhận, đào tạo và tác vụ của các anh em tu huynh trong sự cộng tác trong và giữa các tỉnh Dòng;

iii. thực hiện và giám sát kế hoạch chiến lược để việc thực hiện những kiến nghị phát sinh từ Tài liệu Học hỏi Anh Em Tu Huynh được dễ dàng;

iv. đệ trình những báo cáo định kỳ về tiến trình thực hiện việc nghiên cứu này cho cha Tổng Quyền và các Giám Tỉnh.

v. thu thập thêm những dữ liệu và tài liệu về các tác vụ ngõ hầu mô tả đầy đủ hơn về chân dung anh em tu huynh trong Dòng;

b. bổ nhiệm các đặc trách miền để trợ giúp Tổng Đặc trách.

CÁC KIẾN NGHỊ THEO CHỦ ĐỀ

A. CĂN TÍNH VÀ PHẨM GIÁ ƠN GỌI

5. Kiến nghị: Chúng tôi kiến nghị rằng tiến trình đổi mới ơn gọi và sứ vụ anh em tu huynh trong toàn Dòng phải nhấn mạnh các yếu tố dưới đây:

a. tất cả các Tu Sĩ Đa Minh đều là những người được thánh hiến có phẩm giá, tự do và căn tính dựa trên Bí tích Thánh Tẩy, Thêm Sức và lời khấn trọng;

b. ơn gọi Tu huynh Đa Minh được nhìn như một huyền nhiệm, chứ không chỉ như một chức năng, một lệnh truyền, một sự thuận tiện, hay nguồn lực được sử dụng khi cần thiết;

c. việc tôn phong thánh Martin de Porres, thánh Gioan Mai San, thánh Phanxico Shoymon, thánh Mát-thêu Kihioye và bốn mươi chân phước Tu huynh Tử đạo, nhiều người chết để bảo vệ Đức Tin, cần được nhìn như là lời xác nhận của Giáo hội hoàn vũ rằng ơn gọi và lối sống của anh em tu huynh Đa Minh là một con đường nên thánh;

d. ơn gọi tu huynh Đa Minh mang nét độc đáo trong công cuộc là đặc thù của Tân Phúc Âm hóa, cách riêng khi chủ nghĩa giáo-sĩ-trị tiếp tục gia tăng làm rạn nứt tình huynh đệ, và thần học của Công Đồng Vatican II tiếp tục mờ nhạt dần và mất tác dụng;

e. trên tất cả mọi phương tiện truyền thông, ơn gọi Tu huynh Đa Minh luôn cần được mô tả là người tu sĩ Đa Minh thánh hiến cho Lời Chúa, chứ không phải theo những gì họ làm; việc trình bày ơn gọi linh mục trong Dòng cũng thế;

f. khẳng định và tôn vinh phẩm giá của anh emTu huynh như những con người cầu nguyện, như kho báu cho cộng đoàn và cho Giáo Hội hoàn vũ qua đời sống cầu nguyện, qua sự hiện diện, qua việc lao động và trung thành sống theo Tin mừng.

6. Kiến nghị: Chúng tôi kiến nghị Quy chế Học Vấn Tổng quát (RSG) và Quy chế Đào tạo Tổng quát (RFG) cần được tu chính ngõ hầu bao gồm chiến lược cụ thể để tạo điều kiện cho sự phát triển của bản sắc riêng biệt của ơn gọi và sứ vụ của anh em Tu huynh và những chiến lược đó được đưa vào Quy chế Học vấn riêng (RSP) và Quy chế Đào tạo riêng (RFP) của các Tỉnh Dòng. Khi có thể được, những chương trình đào tạo anh em học viện Tu huynh phải được đặt tại các cộng đoàn tách biệt với chương trình đào tạo cho anh em tư giáo. Các Tỉnh Dòng cần được khuyến khích để hợp tác với nhau trong công cuộc liên tỉnh dòng này.

7. Kiến nghị: Chúng tôi đề nghị thiết kế và thực hiện các kế hoạch chiến lược nhằm thúc đẩy ơn gọi tu huynh giữa các ứng sinh đến từ các nền văn hóa đương đại, giữa những người dân bản địa, trong các nền văn hóa mang nặng sự phân biệt đẳng cấp xã hội, và trong những môi trường giáo dục khác nhau với thế giới rộng lớn hơn và làm việc chuyên môn hơn như trong quá khứ, (và) để mang đặc sủng Đa Minh phong phú vào thế giới hiện đại hơn là giới hạn anh em Tu huynh thời nay vào các vai trò như đã có xưa kia.

8. Kiến nghị: Chúng tôi kiến nghị rằng việc thực hiện sứ vụ giảng thuyết của anh em tu huynh Đa Minh cần:

a. cùng nhau tích cực dấn thân để nói về Chúa Giêsu và với Chúa Giêsu rồi giúp tha nhân nhận ra khuôn mặt của Ngài, giới thiệu Ngài cho nhau và cho thế giới;

b. lắng nghe với tất cả trái tim tiếng nói của anh em trong cộng đoàn và lắng nghe Dân Chúa khi họ nói về những ảnh hưởng của anh em Tu huynh Đa Minh trong đời sống của họ, và nhờ vậy giúp họ tham gia trong tiến trình đổi mới đời sống chúng ta để làm việc cho Giáo Hội;

c. cần tận dụng mọi cơ hội giảng thuyết Tân Phúc Âm hóa mọi nơi mọi lúc: cho những người nguội lạnh đức tin; những người bị loại trừ, ghét bỏ và thiếu tình thương chung quanh chúng ta; những người có đời sống tan vỡ và sống trên các lề đường của chúng ta – người nhỏ bé, những người lạc lối và những người chót bét giữa chúng ta;

d. tham gia sử dụng tất cả các hình thức truyền thông đại chúng bằng cách tạo ra và duy trì các trang mạng trên các địa chỉ internet của Dòng cũng như của các Tỉnh Dòng và các Vùng dành riêng cho ơn gọi, đào tạo và sứ vụ của anh em tu huynh.

9. Kiến nghị: Chúng tôi kiến nghị nhân Lễ kính Thánh Martin 03.11.2016 cùng với việc kỷ niệm 800 năm Dòng Giảng Thuyết, cần xuất bản một lịch sử phong phú đã được để lại trong lịch sử, sống động, sự hiện diện liên tục của anh em Tu huynh trong đời sống và sứ vụ của Dòng, gồm cả tiểu sử các Thánh, các Chân phước và Tử đạo và những chứng tá từ khi dòng thành lập (xem phụ lục J). Trong khi chuẩn bị cho đợt kỷ niệm này, chúng tôi  khuyến nghị rằng các bài báo định kỳ về ơn gọi và sứ vụ của các anh em tu huynh được công bố trên trang mạng của Dòng, trên các trang mạng Đa Minh khắp thế giới, trên bản thông tin I.D.I. (ngày nay không còn nữa:ND), trong các ấn phẩm của các Tỉnh Dòng và của toàn Gia Đình Đa Minh.

10. Kiến nghị: Chúng tôi đề nghị anh em tu huynh hãy tham dự cách tích cực và nổi bật vào tiến trình hoạch định và thúc đẩy vào kỷ niệm 800 năm Dòng được thành lập năm 2016 ở các cấp Trung Ương, Tỉnh Dòng và câc cộng đoàn địa phương.

11. Kiến nghị: Chúng tôi kiến nghị Dòng cộng tác với các Dòng, Hội Dòng cũng như Liên hiệp các nam tu sĩ quốc tế hay quốc gia để cổ võ phẩm giá và căn tính của ơn gọi và các tác vụ các tu huynh trong Giáo hội.

12. Kiến nghị: Chúng tôi đề nghị cha Tổng quyền trong các cuộc kinh lý tới các Tỉnh Dòng cần hỏi các câu hỏi sau đây và tìm cách phân tích:

a. tại sao một số Tỉnh Dòng không có anh em tu huynh?

b. and tại sao một số Tỉnh Dòng không có kế hoạch cổ võ ơn gọi và chương trình đào tạo tu huynh; và

c. tại sao các Tu Huynh đã rời bỏ Tỉnh Dòng

B. ĐỜI SỐNG CỘNG ĐOÀN

13. Kiến nghị: Là tu sĩ Đa Minh thánh hiến cho Lời Chúa, chúng tôi khuyên nhủ mỗi người hãy lãnh trách nhiệm:

a. cải thiện đời sống huynh đệ và bỏ đi các lời nói và những hành vi loại trừ đe dọa đời sống chung và làm giảm tình huynh đệ.

b. hãy thực thi nghiêm chỉnh sứ điệp Tin Mừng là chúng ta lã những người gìn giữ anh em mình và phải làm tất cả trong khả năng để thúc đẩy, bảo vệ và bênh vực món quà đặc biệt mà chính Thiên Chúa ban mỗi người, tức là ơn gọi Đa Minh, nhờ vậy việc tận hiến của chúng ta cho Lời Chúa trở nên sống động và trở thành những chứng nhân đích thực của đời sống Tin mừng trong Giáo Hội;

c. chăm sóc lẫn nhau trong cùng một tinh thần của Thánh Đa Minh như những người an ủi người bệnh và những ai đang sầu muộn;

14. Kiến nghị: Để cho ơn gọi tu huynh bén rễ và tăng trưởng, các cách sống và giao tiếp của anh em phải là chứng tá của “sự hiểu biết lẫn nhau và hiệp thông huynh đệ” (LCO 5). Do đó, chúng tôi khuyến cáo rằng tất cả các Tu sĩ Đa Minh và mọi cộng đoàn đều có trách nhiệm thực hiện các chính sách và tiến trình:

a. mang tính cách bao gồm mọi thành viên trong cộng đoàn và phải được kiểm tra thường xuyên;

b. tạo điều kiện để đối thoại chân thành, sửa lỗi huynh đệ và chủ động đối diện các vấn đề đe dọa sự toàn vẹn của đời sống Đa Minh nói chung, và ơn gọi của chúng ta nói riêng, bao gồm tính loại trừ trong cách thông tin, ngôn từ và phương tiện truyền thông, các hành vi và quyết định mang tính cách phân biệt giai cấp, những cuộc cử hành, chủ nghĩa giáo sĩ trị, vv…;

c. tất cả các Tu sĩ phải nỗ lực đón nhận những người được gọi làm Tu huynh Đa Minh, rồi giúp cho họ hình thành và nâng đỡ họ trở thành chứng nhân đức tin, những dấu hiệu sống động của Giáo hội hiệp thông, và những người kiến tạo kế hoạch hiệp nhất, đỉnh điểm của lịch sử nhân loại trong kế hoạch của Thiên Chúa. (Thánh GH JP II, Tông thư Đời sống thánh hiến, số 46, 1996).

d. các chương trình học hỏi trong các cộng đoàn của chúng ta đáp ứng những nhu cầu và lợi ích của tất cả anh em, ngõ hầu không ai bị tước đoạt và lạc loài ở những cuộc rèn luyện quan trọng để thăng tiến cộng đoàn.

C. THÂU NHẬN VÀ CỔ VÕ ƠN GỌI

15. Kiến nghị: Chúng tôi đề nghị rằng để cổ võ đời sống Đa Minh giữa những anh em theo đuổi ơn gọi Tu huynh thì cần đưa những chiến lược sau đây vào các những nỗ lực đó:

a. anh em tu huynh đảm đương trách nhiệm làm cổ võ ơn gọi, chủ động và trực tiếp thâu nhận, thúc đẩy tất cả mọi ơn gọi, chứ không chỉ riêng ơn gọi tu huynh.

b. thực hiện các chương trình nhằm nâng cao nhận thức liên quan đến đời sống và sứ vụ của tu huynh trong thế giới hôm nay, đặc biệt khi tiếp cận giới trẻ;

c. nơi nào không đủ các tu huynh sẵn sàng phục vụ trong ban ơn gọi, cần mời anh em từ Tỉnh Dòng khác đến trợ giúp;

d. việc cổ võ ơn gọi nên giới thiệu ơn gọi tu huynh là thành viên tròn đầy trong Dòng, chứ không phải là thành phần phụ. Làm như thế, chúng ta sẽ vượt qua thái độ im lặng cố hữu về ơn gọi tu huynh, khiến cho các ứng viên tiềm năng mang một cái nhìn thiếu sót về vẻ phong phú của Dòng.

16. Kiến nghị: Chúng tôi khuyến cáo rằng chương trình thâu nhận và cổ võ ơn gọi và sứ vụ anh em tu huynh:

a. Sử dụng tất cả các phương tiện truyền thông thích hợp để cổ võ ơn gọi, dành một chỗ ưu tiên trên trang mạng để cung cấp thông tin nhằm quảng bá ơn gọi và những tác vụ của anh em tu huynh;

b. phát triển và thực hiện các chương trình tuyển dụng và các tài liệu theo các định dạng có tính toàn diện và rõ ràng nhằm làm nổi bật hơn nữa việc quảng bá ơn gọi của anh em tu huynh.

17. Kiến nghị: Chúng tôi kiến nghị rằng các đặc trách ơn gọi (cũng như các nhà đào tạo) tích cực thúc đẩy tầm nhìn trong Dòng về ơn gọi và những tác vụ của các tu huynh trong bối cảnh cụ thể của các Tỉnh Dòng, nhờ thế các chương trình thúc đẩy ơn gọi và đào tạo dựa trên bối cảnh thực tế.

18. Kiến nghị: Chúng tôi đề nghị xem xét lại cách cẩn thận tất cả mọi tiêu chuẩn tuyển mộ và cổ võ ơn gọi, ngõ hầu các quy chế của Tỉnh Dòng, các công vụ Tỉnh hội, Quy chế Học vấn riêng, Quy chế Đào tạo riêng đi theo Quy chế Đào tạo chung và Quy chế Học vấn chung để đảm bảo tính nhất quán từ tuyển nhận, đào tạo và tuyên khấn của cả các anh em tu huynh và tư giáo.

19. Kiến nghị: Chúng tôi đề nghị việc chăm sóc ơn gọi tu huynh được phát triển và bảo vệ trong giai đoạn đầu của sự biện phân bằng cách tổ chức các buổi tĩnh tâm đặc biệt cho ơn gọi và có sự tham gia dự của anh em tu huynh có kinh nghiệm. Ngoài ra, nên nghĩ đến việc dành những thời gian hoặc buổi thảo luận riêng cho giai đoạn tiền tập cho các ứng viên tu huynh.

20. Kiến nghị: Chúng tôi đề nghị bổ nhiệm anh em tu huynh có kinh nghiệm đồng hành với ơn gọi mới để giúp họ biện phân cách rõ ràng ơn gọi của họ trong thời gian tìm hiểu.

21. Kiến nghị: Chúng tôi đề nghị giới thiệu chương trình đào tạo và các cuộc thảo luận về ơn gọi và sứ vụ của tu huynh cho tất cả những anh em đang phục vụ trong bất cứ vai trò nào trong việc thâu nhận và đào tạo anh em tu huynh.

D. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: ĐÀO TẠO HIẾN ĐỊNH

22. Kiến nghị: Chúng tôi đề nghị Quy chế Học vấn riêng và Quy chế Đào tạo riêng của các Tỉnh Dòng được xem xét và sửa đổi (nếu cần thiết), giúp anh em sinh viên (tu huynh và tư giáo) trong các chương trình đào tạo hiến định được huấn luyện đúng đắn theo những ơn gọi riêng biệt nhưng bổ túc cho nhau, nhấn mạnh đến yếu tố nào liên kết anh em sâu trong Dòng và yếu tố nào phân biệt họ, ngõ hầu các ơn gọi của họ sẽ làm phong phú ơn gọi Đa Minh duy nhất, như là một cộng đoàn các anh em trọn vẹn gắn bó với nhau trong việc sống Phúc Âm trong cộng đoàn và trong sứ vụ.

23. Kiến nghị: Chúng tôi đề nghị tiếp tục làm rõ sứ vụ của tu huynh trong bối cảnh cụ thể ở các Tỉnh Dòng, từ thực tế đó chúng ta kiến tạo những chương trình huấn luyện và làm môn đệ cho các anh em.

24. Kiến nghị: Chúng tôi đề nghị thực hiện một chương trình đào tạo để phát huy những tài năng, khả năng và văn hóa khác biệt của các anh em; một kế hoạch tạo điều kiện thăng tiến anh em để chuẩn bị cho sứ vụ trong thời đại hôm nay.

25. Kiến nghị: Chúng tôi đề nghị rằng trong quá trình duyệt lại các chương trình đào tạo cho anh em tu huynh, cần phải đưa vào các chương trình đào tạo những phương pháp thích hợp để phát hiện các tài năng độc đáo của mỗi người thụ huấn, ngõ hầu sau khi đã lãnh nhận kiến thức cơ bản về triết học và thần học, và theo khả năng của mình, họ có thể tiếp tục hoàn tất các chứng chỉ cần thiết để phát triển tốt hơn những môn học riêng.

Thay vì làm giảm sút ơn gọi tu huynh, chúng ta phải bồi dưỡng những tài năng và khả năng của họ, tạo điều kiện cho họ trở thành những tu sĩ tròn đầy hơn trong đời sống Đa Minh. Chúng tôi biết rằng nhu cầu cấp bách của Tỉnh Dòng đòi hỏi sự hy sinh và nỗ lực của tất cả các anh em, nhưng điều này không nên hủy bỏ khả năng anh em tu huynh được phát triển kiến thức chuyên môn trong công việc mà họ tỏ ra chuyên nghiệp.

26. Kiến nghị: Chúng tôi đề nghị khi thiết kế và thực hiện các chương trình đào tạo mới hoặc sửa đổi chương trình hiện hành dành cho anh em tu huynh, cần phải bao gồm các thành phần sau, kết hợp bốn trụ cột của đời sống Đaminh:

i. đào tạo nhân bản nhằm thăng tiến nhân vị người thụ huấn;

ii. đào tạo con người Đa Minh theo đặc sủng và linh đạo của Dòng;

iii. đào tạo tác vụ phản ánh sự độc đáo của ơn gọi Tu huynh và nhu cầu của Giáo hội hoàn vũ;

iv. đào tạo kỹ thuật sẽ cung cấp chuyên viên thích hợp phản ánh các nhu cầu của Tỉnh Dòng và Giáo hội và những tài năng đặc biệt của người thụ huấn, tạo điều kiện để hoàn thành sứ vụ riêng biệt.

27. Kiến nghị: Chúng tôi đề nghị nên phác thảo những cuộc họp mặt anh em tu huynh (có thể vào mùa hè) theo vùng ngôn ngữ để thúc đẩy sự phát triển và suy tư học hỏi. Điều này có thể diễn ra suốt giai đoạn đào tạo sơ khởi, một phần của đào tạo sau học viện và một giai đoạn sau Khấn Trọng.

28. Kiến nghị: Chúng tôi đề nghị rằng những đòi hỏi của các chương trình học chính thức phải linh hoạt và thích nghi với nhu cầu của Tỉnh Dòng, Giáo Hội cũng như lợi ích của Anh em tu huynh. Mặc dù việc học thần học, triết học, Kinh thánh, linh đạo Ða Minh và phát triển nhân bản là những yếu tố thiết yếu trong việc đào tạo anh em, nhưng bắt buộc tất cả các anh em tu huynh phải nhận được chứng chỉ hoặc bằng cấp là điều không tuyệt đối cần thiết.

E. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

29. Kiến nghị: Chúng tôi đề nghị rằng nhằm cung cấp cho anh em tu huynh sự đào tạo liên tục sau khi kết thúc đào tạo hiến định, các sáng kiến sau đây cần được lưu ý:

a. nâng cao nhận thức và trách nhiệm cho mỗi anh em Đa Minh về việc huấn luyện thường xuyên cách nghiêm túc;

b. bổ nhiệm anh em tu huynh lớn (có uy tín) làm cố vấn cho anh em trẻ;

c. tạo cơ hội để anh em có những kỳ nghỉ (sabbatical: nghỉ để tu nghiệp. ND) theo định kỳ

d. lập kế hoạch tổ chức các cuộc họp khu vực vài năm một lần để suy tư về niềm vui, hy vọng, những trải nghiệm tích cực của anh em cũng như khó khăn, những mối quan tâm và nhu cầu của họ;

e. lên kế hoạch cho các cuộc gặp giữa các Tỉnh Dòng, các cuộc tĩnh tâm và hành hương cho anh em tu huynh để tiếp tục các cuộc thảo luận đã được bắt đầu như là một phần của tài liệu “Nghiên cứu về Anh Em Tu Huynh”. Đặc biệt quan trọng là phải lên kế hoạch thời gian và địa điểm, ở những nơi mà họ được rảnh rang công việc bổn phận, và tham gia đông nhất. Anh em từ bất kỳ đơn vị nào của Dòng cũng được mời tham dự;

f. thực hiện chương trình đào tạo thường xuyên nhằm khích lệ anh em tu huynh tiếp tục đào tạo bằng việc tham gia vào các cuộc hội thảo, lấy bằng cấp, và các cơ hội học vấn khác đáp lại Quy chế Học vấn Chung, nêu rõ: “Tất cả anh em tư giáo hay tu huynh, dù đảm nhận tác vụ nào, cũng phải chịu trách nhiệm cá nhân về việc đào tạo của mình, trong tinh thần đối thoại với cộng đoàn và bề trên của họ.”

F. NHỮNG NGƯỜI ĐÀO TẠO

30. Kiến nghị: Chúng tôi đề nghị bổ nhiệm Đặc trách ơn gọi, Giám đốc Thỉnh viện, Tập viện, Học viện và Đào tạo thường xuyên, với chức năng được xác định trong văn bản, là người:

a. nhạy bén, sáng suốt, chủ động và tích cực thúc đẩy ơn gọi và đào tạo các anh em tu huynh;

b. hiểu biết đời sống nam tu sĩ không chỉ là những linh mục, nhưng là những Anh Em Đa Minh.

31. Kiến nghị: Chúng tôi kiến nghị bổ nhiệm một anh em tu huynh ở mỗi Tỉnh Dòng để trợ giúp việc đào tạo anh em tu huynh và tư giáo hướng tới chức linh mục, để có một nhận thức đúng đắn về ơn gọi của tất cả chúng ta là Tu sĩ Đa Minh, và cân bằng giữa một bên là nhấn mạnh đến sứ vụ tông đồ trong Giáo hội phổ quát, và bên kia là phân định ơn gọi làm Tu sĩ Giảng thuyết.

32. Kiến nghị: Chúng tôi đề nghị bổ nhiệm anh em tu huynh vào các cộng đoàn đào tạo, ngõ hầu có một chứng tá sống động cho các tập sinh và sinh viên và để bảo vệ những ơn gọi tu huynh mới khỏi bị đồng hóa với hàng giáo sĩ, làm nguy hại đến bản tính và phẩm giá của ơn gọi này trong Dòng và trong Giáo hội.

33. Kiến nghị: Chúng tôi khuyên nhủ các người đào tạo hãy tham gia vào các chương trình giáo dục, để họ không chỉ đơn thuần thi hành một chức vụ, nhưng còn nhận được hướng dẫn chính thức phù hợp với lề luật, tinh thần và phát triển con người trong đời sống Đaminh, đặc biệt chú ý tới các đặc điểm riêng biệt và phong phú của ơn gọi tu huynh;

34. Kiến nghị: Chúng tôi kiến nghị thiết kế và bổ sung chương trình đào tạo phải:

a. trước hết tập trung vào linh đạo Đa Minh, kế đến là môn học đạo lý tìm kiếm chân lý, rồi mới đến những kỹ năng kỹ thuật;

b. phải phù hợp với khả năng của từng anh em;

c. tạo cơ hội cho các anh em có thể học hỏi (triết học, thần học, …) nhưng phù hợp với khả năng trí thức của các anh em.

35. Kiến nghị: Chúng tôi kiến nghị rằng trong tiến trình đào tạo của mọi anh em, cần có buổi thuyết trình về đời sống anh em tu huynh, ngõ hầu tất cả anh em trong cộng đoàn nhận thức được sự phong phú của ơn gọi này và lãnh trách nhiệm thúc đẩy và bảo vệ ơn gọi này.

G. TÁC VỤ VÀ PHỤC VỤ

36. Kiến nghị: Chúng tôi kiến nghị rằng để đổi mới và thúc đầy đời sống tác vụ của tu huynh dưới ánh sáng của những của Dân Thiên Chúa, phù hợp với sứ vụ và đặc sủng của Dòng và cho kế hoạch Tân Phúc Âm hóa, cần phải:

a. đánh giá và xem xét cẩn thận những năng khiếu của anh em tu huynh, cũng như những cơ hội mới và đa dạng cho những tác vụ, đặc biệt là các tác vụ nhiều khi không được thực hiện trong một số Tỉnh Dòng, tuy dù thuộc về sứ vụ và đặc sủng của Dòng;

b. mở ra cho các tu huynh những tác vụ khác nhau ngày nay dành cho giáo dân, ngoại trừ những tác vụ dành cho chức tư tế thừa tác;

c. dự liệu những cơ hội dành cho anh em tu huynh giảng thuyết trong các cử hành phụng vụ, chẳng hạn Kinh Sáng, Kinh Chiều, vv;

d. anh em tu huynh không bị giới hạn vào một hình thức tác vụ phục vụ trong Dòng, ví dụ như các công tác cổ truyền; bảo trì nhà cửa, dạy giáo lý, nhà giáo dục. Đồng thời, đừng bắt anh em phải sống trọn vẹn hai nếp sống, tựa như công tác phục vụ trong cộng đoàn; công tác chuyên môn ngoài đời;

e. những tác vụ của các Tỉnh Dòng chứng tỏ đi ngược với Đời Sống Đa Minh và cản trở đời sống cộng đoàn thì cần chuyển giao cho người khác lo;

f. nếu có thể được, khám phá và thực hiện các biên cương mới của Dòng và Giáo Hội, nơi mà anh em tu huynh có thể mang sứ điệp cứu độ và tác vụ chữa lành của Chúa Giêsu cho người nghèo, những người bị áp bức, những người nếm cảnh tan vỡ, những người bị loại trừ và thiếu tình thương và bất cứ nơi nào Lời Chúa cần được loan báo;

g. phát triển và cổ võ những tác vụ đặc biệt, cả trong và ngoài cộng đoàn, để đón nhận tất cả những ai được mời gọi sống đời tu Đa Minh, không phân biệt đối xử chỉ thuần túy dựa trên nghề nghiệp hoặc bằng cấp chuyên môn. Trong cách tiếp cận này, chúng ta được gọi một cách đơn giản là rao giảng Lời Chúa bất cứ nơi nào và bất cứ khi nào cần đến.

h. cần khám phá và thực hiện sự cộng tác sứ vụ giữa anh em tu huynh và các ngành khác trong Gia Đình Đa Minh;

H. CỘNG TÁC GIỮA CÁC TỈNH DÒNG

37. Kiến nghị: Chúng tôi đề nghị các Tỉnh Dòng cẩn thận xem xét các cơ hội để cộng tác với nhau, đặc biệt nhấn mạnh:

a. làm thế nào thực hiện các nguyên tắc: đa dạng, bổ túc, và cộng tác giữa tu huynh, tư giáo và các thành phần khác của Gia Đình Đa Minh trong các nền văn hóa đa dạng ngày nay, xét vì tất cả đều cùng đem sức sống mới cho việc Giảng Thuyết Thánh trong cuộc Tân Phúc Âm hóa;

b. phát triển chương trình đào tạo tu huynh trong và giữa các Tỉnh Dòng, làm phản ánh việc đổi mới ơn gọi và các tác vụ của anh em, ví dụ những buổi họp mặt anh em ít là hai năm một lần để canh tân, tĩnh tâm …

c. cho các anh em tu huynh tham dự cách tích cực vào các cuộc họp địa phương, vùng và quốc gia dành cho các giám đốc ơn gọi và đào tạo, nhằm tiếp tục giúp họ hiểu rằng tất cả các tu sĩ được kêu gọi vào đời sống Đa Minh và các anh em tu huynh là phần thiết yếu của Dòng và dặc sủng Dòng, chứ không thể nào thiếu mất;

d. phát hiện các sáng kiến mới nhằm mở rộng tầm ảnh hưởng của anh em tu huynh trong các tác vụ của Tỉnh Dòng đặc biệt giữa người nghèo, người bị áp bức, người sống bên lề, người bị ghét bỏ và thiếu tình thương;

e. phát triển và thực hiện một chương trình đào tạo cho những Tỉnh Dòng có liên hệ với nhau về ngôn ngữ và vùng địa lý, đặc biệt là nơi nào có ứng sinh nhưng gặp hạn chế về người đào tạo và nguồn lực;

f. tích cực cổ võ việc trao đổi thông tin bằng cách sử dụng tất cả các hình thức truyền thông trong tất cả mọi thực thể của Dòng nhưng đặc biệt là nơi có các anh em tu huynh;

g. tổ chức Tuần Ơn Gọi giữa các Tỉnh Dòng cho các ứng sinh muốn làm Tu huynh, đặc biệt cho những thực thể của Dòng bị hạn chế về nhân sự;

h. tìm kiếm nguồn tài trợ cho những sáng kiến mới này.

I. QUẢN TRỊ VÀ LÃNH ĐẠO

38. Kiến nghị: Chúng tôi khuyến khích việc duyệt lại và phê chuẩn pháp lý của các quy chế và chỉ thị trong Công vụ Tổng hội và Tỉnh hội bao gồm lãnh vực quản trị và lãnh đạo như sau:

a. tích cực động viên anh em tu huynh vào tiến trình đổi mới đời sống và cộng đoàn của họ, đồng thời loại bỏ những cơ cấu xưa và nay tạo ra sự loại trừ, khoảng cách và sự thờ ơ đối với ơn gọi Tu huynh Đa Minh trong sứ vụ của Dòng và trong Giáo Hội.

b. đảm bảo rằng tất cả các ủy ban và hội đồng cố vấn của Dòng và Tỉnh Dòng có tham dự của anh em tu huynh với sự nhấn mạnh đặc biệt tới ơn gọi, đào tạo, tác vụ và quản trị;

c. đảm bảo rằng anh em tu huynh có quyền đầu phiếu và thụ cử trong các Tổng hội;

d. cổ võ anh em tu huynh tham dự trong các Tổng hội, đại diện của các Tỉnh Dòng và các nhóm ngôn ngữ, như là chuyên viên, nếu không phải là đại biểu, nhằm đảm bảo rằng tiếng nói của anh em tu huynh được lắng nghe và được thừa nhận cả bằng văn bản và lời nói.

39. Kiến nghị: Chúng tôi đề nghị loại bỏ từ “trợ sĩ” ra khỏi Hiến Pháp, Công vụ Tổng hội và Tỉnh Hội và tất cả tài liệu cổ võ ơn gọi, xét vì việc giải thích thuật ngữ này (cooperator: cộng tác viên) như là phụ tá cho anh em tư giáo và như vậy làm cho ơn gọi trở thành xa cách căn cốt của đời sống và đặc sủng của Dòng.

40. Kiến nghị: Chúng tôi đề nghị cần tiếp tục khám phá các cơ hội mới để tăng cường sự tham gia của anh em tu huynh trong việc quản trị Dòng mà họ là thành viên tròn đầy.

J. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI QUỐC TẾ

41. Kiến nghị: Chúng tôi đề nghị rằng chương trình nghị sự của Đại Hội Tu Huynh Quốc tế, được Tổng hội Roma 2010 đề cập ở số 218, cần bao gồm:

a. đánh giá lại những phát hiện và khuyến nghị trong Tài Liệu Học hỏi Anh Em Tu huynh tập trung vào tám chủ đề nổi bật:

i. Đổi mới và Tân Phúc âm hóa

ii. Căn tính và phẩm giá của ơn gọi

iii. Đời sống cộng đoàn

iv. Thâu nhận và cổ võ ơn gọi

v. Chương trình đào tạo và các người đào tạo

vi. Tác vụ và phục vụ

vii. Hợp tác giữa các tỉnh dòng

viii. Quản trị và lãnh đạo

b. tuyên dương ơn gọi và sứ vụ của Anh em Tu huynh trong bối cảnh kỷ niệm 800 năm ngày thành lập Dòng, bao gồm chẳng hạn như các hình thức nghệ thuật đa dạng, thuyết trình, hội thảo và xuất bản;

c. mở rộng sự tham gia của các đại diện Gia Đình Đa Minh

K. KIẾN NGHỊ ĐẶC BIỆT DÀNH CHO CHA TỔNG QUYỀN

42. Kiến nghị: Chúng tôi đề nghị cha Tổng Quyền viết một bức thư mục vụ cho toàn Dòng, kèm theo bản nghiên cứu đầy đủ, về ơn gọi, đào tạo, linh đạo và sứ vụ của anh em tu huynh và nhấn mạnh những yếu tố sau đây:

a. mỗi cộng đoàn của Dòng suy tư cách nghiêm túc Tài liệu Nghiên cứu về Tu Huynh (x. Relatio 2013, no 113; CVTH 2013, Trogir)

b. những khám phá của cuộc nghiên cứu lịch sử này và các khuyến nghị sẽ thúc đẩy phẩm chất, đặc trưng và sự hiện diện của ơn gọi anh em tu huynh là điều thiết yếu để hoàn thành sứ mệnh Giảng Thuyết Thánh trong toàn Dòng;

c. tầm quan trọng của việc tuyển mộ các Anh Em là những người hạnh phúc, thánh thiện và dấn thân cho việc Giảng Thuyết Thánh;

d. các Tỉnh Dòng cần cổ võ ơn gọi Tu huynh và Tư giáo với mức độ quan tâm như nhau.

e. những khám phá được trình bày trong bản Nghiên Cứu này cần phải được lưu ý và những khuyến nghị cần được thi cách nhiệt tình và kịp thời;

f. tinh thần lữ hành cần điều khiển công việc đổi mới và Dòng phải sẵn sàng đến những nơi xa lạ và giữa những thách đố mới, nơi mà Lời Chúa đã phai mờ hoặc vẫn chưa được biết đến;

g. giúp tất cả các thành viên của Gia đình Ða Minh tái dấn thân cho tính cách độc nhất của Ơn gọi Đa Minh và đối với nhau trong đời sống Đa Minh qua đời sống Tin Mừng; và

h. cuối cùng, tiến trình bao hàm, có trách nhiệm và minh bạch được sử dụng trong mô hình của Tài liệu Nghiên Cứu về Tu huynh sẽ trở nên động lực thúc đẩy cuộc đổi mới toàn Dòng;

43. Kiến nghị: Chúng tôi đề nghị rằng các sự kiện kỷ niệm 800 năm thành lập Dòng phải đặc biệt làm nổi bật các anh em tu huynh.

44. Kiến nghị: Chúng tôi đề nghị cha Tổng Quyền đề xuất Bộ trưởng Bộ Đời Sống Thánh Hiến & Các Tu Đoàn Tông Đồ:

a. ban hành một văn kiện về ơn gọi, đào tạo và các tác vụ của các nam tu sĩ trong Giáo Hội, và

b. thiết lập Năm Đời Sống Thánh Hiến để nhấn mạnh tầm quan trọng của ơn gọi tu sĩ nam – nữ trong Giáo hội hoàn vũ. (Lưu ý: văn kiện đã được ban hành ngày 4/10/2015; và Năm tu sĩ đã được mở từ 30/11/2015 đến 2/2/2016. ND)

TÓM LẠI: Trong tiến trình nghiên cứu lịch sử này, lần đầu tiên trong lịch sử gần 800 năm của Dòng, 180 anh em tu huynh tham dự 9 cuộc họp cấp miền hoặc đóng góp ý kiến qua các phương tiện truyền thông khác nhau.

Các phát hiện ban đầu của nghiên cứu này được tập hợp thành 8 chủ đề, cụ thể là:

  1. Đổi mới để Tân Phúc Âm hóa
  2. Căn tính và Phẩm giá của Ơn gọi
  3. Đời sống cộng đoàn
  4. Thâu nhận và Cổ võ Ơn Gọi
  5. Chương trình Đào Tạo và Người Đào Tạo
  6. Tác vụ và Phục vụ
  7. Cộng tác giữa các Tỉnh Dòng; và
  8. Quản trị và Lãnh đạo

Đây là những chủ đề quan trọng mà các tu huynh tham dự trong các buổi họp mặt khu vực đã xác định là điều thiết yếu để nhìn lại và đổi mới ơn gọi và sứ vụ  anh em Tu huynh cho thời đại của chúng ta” (CVTH Roma, 2010, Số. 218) và họ tin rằng đây là những yếu tố không thể tách rời trong việc canh tân toàn thể Dòng theo yêu cầu của cha Tổng Quyền (Relatio Trogir, 2013, số 3).

Đại diện cho hai mươi bốn thực thể của Dòng, từ các lục địa khác nhau và các nhóm ngôn ngữ có di sản lịch sử, văn hoá phong phú, kể cả các tu huynh trong chương trình đào tạo và những anh em cao niên, điều ấn tượng tuyệt vời với tất cả anh em tham dự là câu hỏi về sự đổi mới ơn gọi của anh em tu huynh là thiết yếu cho việc canh tân toàn bộ Dòng. Một người Anh em đã nhận xét:

“Đây là vấn đề đổi mới toàn diện lối sống của Dòng chúng ta. Chúng ta thường nói rằng mình thuộc về Gia đình Đa Minh, nhưng để có gia đình thì cần mọi thành phần được phát triển mạnh. Như những cộng đoàn tu sĩ, anh em tu huynh không thể phát triển mà không có anh em linh mục, cũng như anh em linh mục cũng không thể phát triển mà không có anh em tu huynh”.

Dù sao đi nữa, các anh em Tu huynh Đa Minh được mời gọi hãy ở “giữa lòng Giáo hội” và những anh em tham dự các cuộc họp cấp vùng nhấn mạnh rằng họ cũng phải ở “giữa lòng của Dòng” như vậy. Những anh em tham dự các buổi họp này rất mong rằng tất cả mọi anh em trong Dòng sẽ đạt tới niềm tin là sự đổi mới toàn Dòng, chứ không chỉ riêng một phần thân thể, là điều thiết yếu của kế hoạch của Giáo hội muốn Tân Phúc Âm hóa, và tất cả các tu sĩ Đa Minh cũng toàn thể Gia đình Đa Minh giữa vai trò nổi bật trong kế hoạch này.

Như là những tu sĩ Đa Minh tận hiến cho Lời, chúng tôi ký thác bản báo cáo này cho lời cầu nguyện của anh em và chúng tôi đảm bảo sẽ cầu nguyện cho anh em khi chúng ta tiếp tục cuộc hành trình cao đẹp được sai đi rao giảng Tin mừng nhưng mắt vẫn đăm đăm tìm kiếm Thánh nhan của Chúa Giêsu.

Thân mến,

Anh Jacques Ambec, OP – Tỉnh dòng Toulouse

Anh Jose Bolabato, OP – Phụ tỉnh Congo

Anh Martin Nguyen Si Luu, OP – Tỉnh dòng Việt Nam

Anh Ignatius Perkins, OP – Tỉnh dòng St Joseph, Chủ tịch

Anh Tomasz Syperek, OP – Tỉnh dòng Ba Lan

Ban hành ngày 1 tháng 9 năm 2013

Ts. Giuse Mai Văn Tuyến, OP chuyển ngữ

Ts. Giuse Phan Tấn Thành, OP hiệu đính

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here