Home Văn Kiện Đức Giáo Hoàng

Đức Giáo Hoàng

Thông Điệp Fides Et Ratio (Đức Tin Và Lý Trí) Của...

THÔNG ĐIỆP FIDES ET RATIO (ĐỨC TIN VÀ LÝ TRÍ) CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG GIOAN PHAOLÔ II GỞI TẤT CẢ CÁC GIÁM...

Thông Điệp Laudato Si’ (Chăm Sóc Ngôi Nhà Chung) Của ĐGH...

THÔNG ĐIỆP LAUDATO SI’ (CHĂM SÓC NGÔI NHÀ CHUNG) CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ NGÀY 24 THÁNG 05 NĂM 2015 *** Đức Giáo Hoàng...

Thông Điệp Fides Et Ratio (Đức Tin Và Lý Trí) Của...

THÔNG ĐIỆP FIDES ET RATIO (ĐỨC TIN VÀ LÝ TRÍ) CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG GIOAN PHAOLÔ II GỞI TẤT CẢ CÁC GIÁM...

Thông Điệp Laudato Si’ (Chăm Sóc Ngôi Nhà Chung) Của ĐGH...

THÔNG ĐIỆP LAUDATO SI’ (CHĂM SÓC NGÔI NHÀ CHUNG) CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ NGÀY 24 THÁNG 05 NĂM 2015 *** Đức Giáo Hoàng...

Tông Hiến Kho Tàng Đức Tin (Fidei Depositum) Của Đức Giáo...

TÔNG HIẾN “KHO TÀNG ĐỨC TIN” (Constitutio Apostolica “Fidei Depositum”) CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG GIOAN PHAOLÔ II CÔNG BỐ VÀ BAN HÀNH...

Thông Điệp Laborem Exercens (Lao Động Của Con Người) Của ĐGH...

Thông điỆp Lao đỘng cỦa con ngưỜi (Laborem exercens) CỦA ĐỨC GIOAN PHAOLÔ II NHÂN KỶ NIỆM 90 NĂM BAN...

Thông Điệp Marter et Magister (Hiền Mẫu Và Tôn Sư) Của...

THÔNG ĐIỆP MARTER ET MAGISTER (HIỀN MẪU VÀ TÔN SƯ) VỀ SỰ BIẾN CHUYỂN HIỆN NAY CỦA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI DƯỚI...

Thông Điệp Sollicitudo Rei Socialis (Quan Tâm Đến Vấn Đề Xã...

THÔNG ĐIỆP SOLLICITUDO REI SOCIALIS (QUAN TÂM ĐẾN VẤN ĐỀ XÃ HỘI)  CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG GIOAN PHAOLÔ II NGÀY 30 THÁNG...

Thông Điệp Pacem in Terris (Hòa Bình Trên Thế Giới) Của...

THÔNG ĐIỆP PACEM IN TERRIS (HÒA BÌNH TRÊN THẾ GIỚI) CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG GIOAN XIII VỀ VIỆC DỰNG XÂY HÒA BÌNH...

Thông Điệp Redemptoris Missio (Sứ Vụ Đấng Cứu Thế) Của ĐGH...

THÔNG ĐIỆP REDEMPTORIS MISSIO (SỨ VỤ ĐẤNG CỨU THẾ) CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG GIOAN PHAOLÔ II NGÀY 07 THÁNG 12 NĂM 1990 *** Đức...