Triết Tây

Luân Lý Thực Tồn Trong Nhãn Giới Của Karl Rahner

Lm. Giuse  Vũ Kim Chính, S.J.   Một hành động luân lý là một hành động chiếu theo nguyên tắc đạo...

Cái Nhìn Của Hegel Và Kierkegaard Về Con Người

Quang Huyền, OFM. I. DẪN NHẬP Nếu triết học có mục đính đi tìm kiếm ý nghĩa của thực tại,...