Home Thông Tin

Thông Tin

Chấm nối Chấm – Năm C

  Lời giới thiệu Những trang Kinh Thánh không ngừng là một áng văn để trở thành Lời hằng sống mà Thiên Chúa nói, và Thần...

Tuổi Trẻ Dưới Cái Nhìn Lịch Sử, Văn Hóa

(Bài liên quan đến Thượng hội đồng Giám mục về giới trẻ) Alessandro Cavalli Tóm lược mục từ “Giovani” trên Enciclopedia delle scienze sociali (1994). Tác...

Các Thượng Hội Đồng Giám mục

(Bài liên quan đến Thượng hội đồng Giám mục về giới trẻ Trích Thời sự Thần học, số 54 (tháng 11/2011) trang 65-95)   Sau công đồng...

Thánh Têrêsa Avila

Trích ĐGH Bênêdictô XVI, 36 Thánh Tiến Sĩ (Tp. HCM: Nxb Phương Đông, 2017), tr. 377-389. Đây là nhà cải tổ vĩ đại dòng Cát...

Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam Hướng Về SYNOD 2018

Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam Hướng Về SYNOD 2018: “Giới trẻ, Đức tin và Phân định ơn gọi” THÁNG 10/2018   DÀN BÀI Dẫn nhập (1-2) 1. Tiến trình...

Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu: Tác phẩm – Linh đạo

Phan Tấn Thành I. Các tác phẩm của thánh nữ Têrêxa Lisieux Thánh Têrêxa không còn phải là một người xa lạ đối với các tín...

Thánh Têrêsa Lisieux

Trích ĐGH Bênêdictô XVI, 36 Thánh Tiến Sĩ (Tp. HCM: Nxb Phương Đông, 2017), tr. 454-465. Tính đến nay, đây là vị tiến sĩ trẻ...

Nhân Phẩm và Nhân Quyền

Bình Hòa Trải qua lịch sử tư tưởng nhân loại, đã có nhiều quan điểm khác nhau về nhân phẩm (phẩm giá con người). Dù...

Những Đường Hướng Khảo Cứu Con Người: Các Ngành Khoa Học...

Bình Hòa   I. Những “khoa-học nhân-văn” (hoặc: khoa-học nhân-văn – xã-hội) phân biệt với các “khoa-học tự-nhiên” (Wilhelm Dilthey). II. Các ngành nhân học: 1/ Con...