Tân Ước

Ga 6,24-35: Tôi Là Bánh Ban Sự Sống

Lm. FX. Vũ Phan Long, OFM.   Bản Văn Tin Mừng: Ga 6,24-35 24 Vậy khi dân chúng thấy Đức Giê-su...

Ga 21,1-19: Đức Giêsu Hiện Ra Ở Bờ Hồ Tiberiad

Lm. FX. Vũ Phan Long, OFM.   Bản Văn Tin Mừng: Ga 21,1-19 1 Sau đó, Đức Giê-su lại tỏ mình...

Ga 10,27-30: An Toàn Trong Tay Thiên Chúa

Lm. FX. Vũ Phan Long, OFM.   Bản Văn Tin Mừng: Ga 10,27-30 27 Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi;...

Ga 6, 41-51: Tôi Là Bánh Hằng Sống Từ Trời Xuống

Lm. FX. Vũ Phan Long, OFM.   Bản Văn Tin Mừng: Ga 6,41-51 41 Người Do-thái liền xầm xì phản đối,...

Ga 13,31-33a.34-35: Điều Răn Mới

Lm. FX. Vũ Phan Long, OFM.   Bản Văn Tin Mừng: Ga 13,31-33a.34-35 31 Khi Giu-đa đi rồi, Đức Giê-su nói:...

Ga 6,51-58: Sự Sống Xuất Phát Từ Hành Động Trao Ban...

Lm. FX. Vũ Phan Long, OFM.   Bản Văn Tin Mừng: Ga 6,51-58 51 “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống....

Ga 14,23-29: Đức Giêsu Luôn Luôn Hiện Diện

Lm. FX. Vũ Phan Long, OFM.   Bản Văn Tin Mừng: Ga 14,23-29 23 Đức Giê-su đáp: “Ai yêu mến Thầy, thì...

Ga 6,54a.60-69: Bỏ Đi Hoặc Ở Lại

Lm. FX. Vũ Phan Long, OFM.   Bản Văn Tin Mừng: Ga 6,54a.60-69 54 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì...

Ga 16,12-15: Thần Khí Sự Thật

Lm. FX. Vũ Phan Long, OFM.   Bản văn Tin Mừng: Ga 16,12-15 12 Thầy còn nhiều điều phải nói với...

Ga 18,33b-37: Đức Vua Giêsu

Lm. FX. Vũ Phan Long, OFM.   Bản Văn Tin Mừng: Ga 18,33b-37 33 Ông Phi-la-tô trở vào dinh, cho gọi Đức...