Home Thánh Kinh

Thánh Kinh

Chúa Nhật 32, Thường Niên, Năm B

Lm. Anthony Đinh Minh Tiên, OP.   Bài đọc: 1V 17,10-16; Dt 9,24-28; Mc 12,38-44. 1/ Bài đọc I: 10 Ông liền đứng dậy đi Xarépta. Khi đến...

Chúa Nhật 31 Thường Niên, Năm B

Lm. Anthony Đinh Minh Tiên, OP. Bài đọc: Đnl 6,2-6; Hr 7,23-28; Mc 12,28b-34. 1/ Bài đọc I: 2 Như vậy anh em cũng như con cháu...

Chúa Nhật 30 Thường Niên, Năm B

Lm. Anthony Đinh Minh Tiên, OP.   Bài đọc: Gr 31,7-9; Dt 5,1-6; Mc 10,46-52 1/ Bài đọc I: 7 Vì ĐỨC CHÚA phán thế này: Reo vui...

Chủ Nhật 29 Thường Niên, Năm B

  Anthony Đinh Minh Tiên, OP 1/ Bài đọc I: Is 53,10-11 10 ĐỨC CHÚA đã muốn người phải bị nghiền nát vì đau khổ. Nếu người hiến thân...

Chúa Nhật 27 Thường Niên, năm B

Lm. Anthony Đinh Minh Tiên, OP.   Bài đọc: St 2,18-24; Hr 2,9-11; Mc 10,2-16. 1/ Bài đọc I:  18 ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa phán: "Con...

Chúa Nhật 26 Thường Niên B

  Lm. Anthony Đinh Minh Tiên, OP 1/ Bài đọc I: Ds 11,25-29 25 ĐỨC CHÚA ngự xuống giữa đám mây và nói chuyện với ông Môsê. Người...

Chúa Nhật 25 Thường Niên, Năm B

Anthony Đinh Minh Tiên, OP   1/ Bài đọc I: Kn 2,12.17-20 12 Ta hãy gài bẫy hại tên công chính, vì nó chỉ làm vướng chân ta, nó...

Ga 21,1-19: Đức Giêsu Hiện Ra Ở Bờ Hồ Tiberiad

Lm. FX. Vũ Phan Long, OFM.   Bản Văn Tin Mừng: Ga 21,1-19 1 Sau đó, Đức Giê-su lại tỏ mình...

Ga 6,24-35: Tôi Là Bánh Ban Sự Sống

Lm. FX. Vũ Phan Long, OFM.   Bản Văn Tin Mừng: Ga 6,24-35 24 Vậy khi dân chúng thấy Đức Giê-su...

Ga 10,27-30: An Toàn Trong Tay Thiên Chúa

Lm. FX. Vũ Phan Long, OFM.   Bản Văn Tin Mừng: Ga 10,27-30 27 Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi;...