Home Thần Học Phụng Vụ - Bí Tích

Phụng Vụ - Bí Tích

Lịch Sử Linh Đạo Các Linh Mục

Tác giả: Juan Esquerda Bifet Chuyển ý: Phan Cường, OP.     Trong bài viết này, chúng tôi trình bày lịch sử các...

Thần Học Hiện Đại Với Bí Tích Trong Những Thập Kỷ...

Tác giả: David N. Power, O.M.I. ; Regis A. Duffy, O.F.M. và Kevin W. Irwin Chuyển ngữ: Nguyễn Thế Minh     DẪN...

Thần Học Về Các Bí Tích

Kim Thao, OP.   Từ Công Đồng Vaticano II sự tiến triển của thần học về các bí tích được gắn...

Thần Học Hiện Đại Với Bí Tích Trong Những Thập Kỷ...

Tác giả: David N. Power, O.M.I. ; Regis A. Duffy, O.F.M. và Kevin W. Irwin Chuyển ngữ: Nguyễn Thế Minh   *** PHẦN...

Thần Học Hiện Đại Với Bí Tích: Những Phương Thức Nghiên...

Tác giả: David N. Power, O.M.I. ; Regis A. Duffy, O.F.M. và Kevin W. Irwin Chuyển ngữ: Nguyễn Thế Minh   *** PHẦN...

Hôn Nhân Theo Quan Điểm Của Thánh Gioan Kim Khẩu

Phêrô Trịnh Minh Phú OP. Dẫn nhập Trong bức tranh toàn cảnh về đời sống con người, hôn nhân nổi lên như một vấn đề quan...