Home Tài Liệu Hiểu Để Sống Đức Tin

Hiểu Để Sống Đức Tin

Hiểu Sống Đức Tin: Tại Sao Gọi Các Linh Mục Là...

Lm. Giuse Phan Tấn Thành, OP.   Trong Phúc âm, Chúa Giêsu đã dặn các môn đệ là đừng kêu ai...

Hiểu Sống Đức Tin: Tại Sao Gọi Là Dòng Kín?

Lm. Giuse Phan Tấn Thành, OP.   Trong số các Dòng tu, có những dòng được gọi là “nhà kín” hay...

Hiểu Sống Đức Tin: Tại Sao Lại Gọi Là "Dòng Ba"?

Lm. Giuse Phan Tấn Thành, OP.   Tại Việt Nam, có nhiều hội viên Dòng Ba Đaminh, Dòng Ba Phanxicô, Dòng...

Hiểu Sống Đức Tin: Có Nhà Tù Trong Các Tu Viện...

Lm. Giuse Phan Tấn Thành, OP.   Khi đọc tiểu sử các vị Thánh trong Giáo Hội, chúng ta thấy có...

Hiểu Sống Đức Tin: Đi Tu Là Bỏ Đời Hay Vào...

Lm. Giuse Phan Tấn Thành, OP.   Trong quan niệm cổ truyền tại Việt Nam, đi tu có nghĩa là...

Hiểu Sống Đức Tin: Những Người Đã Lập Gia Đình Có...

Lm. Giuse Phan Tấn Thành, OP.   Gần đây nghe nói có những Dòng tu được lập cho người đã kết...

Hiểu Sống Đức Tin: Tại Sao Gọi Là "Lời Khuyên Phúc...

Lm. Giuse Phan Tấn Thành, OP. Khi bàn về đời sống tận hiến, người ta thường nói đến ba...

Hiểu Sống Đức Tin: Có Gì Khác Nhau Giữa “Chức Vụ...

Lm. Giuse Phan Tấn Thành, OP.   Tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam loan báo: vào  ngày 6 tháng 8 năm...

Hiểu Sống Đức Tin: Lời Khấn Thứ 4 Trong Các Dòng...

Lm. Giuse Phan Tấn Thành, OP.   Thường thường các tu sĩ phải giữ ba lời khấn khiết tịnh, khó...

Hiểu Sống Đức Tin: Tại Sao Có Người Đi Tu Mà...

Lm. Giuse Phan Tấn Thành, OP.   Thường thường các tu sĩ được định nghĩa như là người khấn khiết...