Home Giáo Luật

Giáo Luật

Giải Thích Bộ Giáo Luật Năm 1983 Của Hội Thánh Công...

 GIẢI THÍCH BỘ GIÁO LUẬT NĂM 1983 CỦA HỘI THÁNH CÔNG GIÁO Tác giả: Lm. Giacôbê Phạm Văn Phượng, OP. *** ***  Lời giới thiệu: Ngày...

Giải Thích Bộ Giáo Luật: Phần Dẫn Nhập

 GIẢI THÍCH BỘ GIÁO LUẬT NĂM 1983 CỦA HỘI THÁNH CÔNG GIÁO Tác giả: Lm. Giacôbê Phạm Văn Phượng, OP. *** *** PHẦN DẪN...