Home Giáo Hội

Giáo Hội

Thánh Lêô Cả

  Trích ĐGH Bênêdictô XVI, 36 Thánh Tiến Sĩ (Tp. HCM: Nxb Phương Đông, 2017), tr. 189-197. Trong lịch sử Giáo hội, đây là vị giáo...

CÔNG ĐỒNG VATICAN II: SỰ THÁNH THIỆN KITÔ HỮU – THÀNH...

Lm. Giuse Nguyễn Văn Am, S.D.B. Rất có thể khi nói về Vatican II, chúng ta sẽ nói nhiều đến những nét nổi bật như...

GIÁO HỘI THÁNH THIỆN VÀ VẤN ĐỀ TỘI LỖI CỦA CÁC...

Nguyễn Hữu Nghị, OP. Jacques Maritain là một trong số các triết gia lớn của Giáo Hội Công giáo thế kỷ XX. Với tư...

GIÁO HỘI HỌC TRẢI QUA LỊCH SỬ

                                                Eloy Bueno de la Fuente Tác giả trình bày những nét tiến triển của Giáo-hội-học từ thời các giáo phụ đến nay, trải qua...

Thánh Gioan Kim Khẩu

Trích ĐGH Bênêdictô XVI, 36 Thánh Tiến Sĩ (Tp. HCM: Nxb Phương Đông, 2017), tr. 93-111. Đây là nhà giảng thuyết lẫy lừng xuất thân...

Thời Bút Chiến Về Kitô Học: Boèce – Người Roma Cuối...

GIÁO PHỤ HỌC - PATER ECCLESIAE (THẦN HỌC CỦA CÁC GIÁO PHỤ) Lm. Antôn Trần Minh Hiển, Giáo sư ĐẠI CHỦNG...

Thời Bút Chiến Về Mầu Nhiệm Ba Ngôi: Thánh Augustin –...

GIÁO PHỤ HỌC - PATER ECCLESIAE (THẦN HỌC CỦA CÁC GIÁO PHỤ) Lm. Antôn Trần Minh Hiển, Giáo sư ĐẠI CHỦNG...

Thời Bút Chiến Về Kitô Học: Thánh Cyrille D’Alexandrie (380? –...

GIÁO PHỤ HỌC - PATER ECCLESIAE (THẦN HỌC CỦA CÁC GIÁO PHỤ) Lm. Antôn Trần Minh Hiển, Giáo sư ĐẠI CHỦNG...

Thánh Benoĩt: Tổ Phụ Dòng Tu Bên Tây Phương (470/480 –...

GIÁO PHỤ HỌC - PATER ECCLESIAE (THẦN HỌC CỦA CÁC GIÁO PHỤ) Lm. Antôn Trần Minh Hiển, Giáo sư ĐẠI CHỦNG...

Thời Bút Chiến Về Kitô Học: Théodoret De Cyr Và Chiến...

GIÁO PHỤ HỌC - PATER ECCLESIAE (THẦN HỌC CỦA CÁC GIÁO PHỤ) Lm. Antôn Trần Minh Hiển, Giáo sư ĐẠI CHỦNG...