Thần Học Về Diaconatus - Chương II

Từ diaconos hầu như vắng bóng trong Cựu Ước; ngược lại, presbyteros được sử dụng rộng rãi. Trong bản LXX, ở những vị trí hiếm hoi mà từ diaconos xuất hiện, nó có nghĩa là người đưa tin hay tôi tớ. Bản dịch Kinh Thánh Latinh (Vulgata) đã dịch từ này khi hiểu theo nghĩa chung là thừa tác viên minister, còn khi hiểu theo nghĩa chuyên môn thì chuyển âm Hy Lạp thành từ diaconus. Nhưng các hạn từ  ...

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase
Hide Main content block
Catechesis.Net