36 Thánh Tiến Sĩ

0
499


 

 

 

Lời giới thiệu

Đức thánh cha Bênêđictô XVI đã dành một phần lớn các buổi tiếp kiến chung hằng tuần để giới thiệu những chứng nhân của đức tin Kitô giáo trong lãnh vực tư tưởng, kể từ thời hậu các thánh Tông đồ cho đến thời cận đại.

Loạt bài này được mở đầu với các giáo phụ: từ thánh Clêmentê Rôma 07/03/2007) cho đến thánh Isiđôrô (18/06/2008) và thánh Maximô Tuyên giáo (25/06/2008): tất cả là ba mươi sáu vị.

Loạt bài này tạm ngưng để trình bày về cuộc đời và đạo lý của thánh Phaolô nhân dịp năm kính thánh Tông đồ dân ngoại (02/07/2008 – 04/02/2009), rồi được tiếp tục với các nhà thần học thời Trung cổ, bắt đầu với thánh Gioan Climacô (11/02/2009) và kết thúc với chân phước Duns Scotus (07/07/2010): tất cả là ba mươi vị, gồm cả hai thánh lập dòng tuy không phải là những văn sĩ (Phanxicô Assisi và Đa Minh).

Đặc biệt, một loạt bài tiếp theo được dành cho các tác giả nữ giới thuộc thời Trung cổ (01/09/2010 – 26/01/2011): Hildegard Bingen, Matilđê Hackeborn, Gertruđê, Angela Foligno, Elizabeth Hungari, Brigida, Margherita d”Oingt, Giuliana Cornillon, Catarina Siena, Giuliana Norwich, Veronica Giuliani, Catarina Bologna, Catarina Genova, Jeanne d”Arc. Tất cả là mười bốn vị, tuy không phải tất cả đều để lại văn phẩm. Loạt bài này được kết thúc với tám vị thánh thuộc thời cận đại (02/02 – 06/04/2011): Têrêsa Avila, Phêrô Canisiô, Gioan Thánh Giá, Rôbertô Bêlaminô, Phanxicô Salê, Lôrensô Brindisi, Anphongsô Ligôri, Têrêsa Hài Đồng Giêsu. Trong số các vị chứng nhân của truyền thống Kitô giáo, tập sách này chỉ chọn lọc các vị thánh Tiến sĩ Hội Thánh (Doctores Ecclesiae, Doctors of the Church).

 

 

 

Mục lục 

Lời giới thiệu …………………………………………….. 7

Chương 1. Thánh Athanasiô ………………….. 19

Chương 2. Thánh Ephrem, phó tế ………….. 28

Chương 3. Thánh Hilariô Poitiers …………… 37

Chương 4. Thánh Syrilô Giêrusalem ……… 45

Chương 5. Thánh Basiliô ……………………….. 53

Chương 6. Thánh Grêgôriô Nazianzô …….. 68

Chương 7. Thánh Ambrôsiô …………………… 84

Chương 8. Thánh Gioan Kim Khẩu ……….. 93

Chương 9. Thánh Giêrônimô ……………….. 112

Chương 10. Thánh Augustinô ……………… 132

Chương 11. Thánh Syrilô Alêxandria …… 180

Chương 12. Thánh Lêô Cả …………………… 189

Chương 13. Thánh Grêgôriô Cả …………… 198

Chương 14. Thánh Isiđôrô ……………………. 219

Chương 15. Thánh Bêđa Khả Kính ……… 227

Chương 16. Thánh Gioan Đamascô ……. 238

Chương 17. Thánh Phêrô Đamianô ……. 248

Chương 18. Thánh Anselmô ……………….. 258

Chương 19. Thánh Bênađô, viện phụ ….. 267

Chương 20. Thánh Antôn Pađua ………… 277

Chương 21. Thánh Anbertô Cả …………… 288

Chương 22. Thánh Bônaventura ………… 299

Chương 23. Thánh Tôma Aquinô ………… 333

Chương 24. Thánh nữ Catarina Siena … 367

Chương 25. Thánh Têrêsa Avila ……………. 377

Chương 26. Thánh Phêrô Canisiô ………. 390

Chương 27. Thánh Gioan Thánh Giá …… 400

Chương 28. Thánh Rôbertô Bêlaminô …. 413

Chương 29. Thánh Lôrensô Brindisi …….. 422

Chương 30. Thánh Phanxicô Salê ……… 431

Chương 31. Thánh Anphongsô Ligôri …. 442

Chương 32. Thánh Têrêsa Lisieux ………. 454

Bổ sung 1. Thánh nữ Hildegard …………… 466

Bổ sung 2. Thánh Gioan Avila ……………… 486

Bổ sung 3. Thánh Grêgôriô Narek ……….. 509

Bổ sung 4. Thánh Phêrô Kim Ngôn ………. 518